Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Ященко Iгор Ярославович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс 0522 22-75-07 0522 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kirgas.com в мережі Інтернет 29.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.06.2017 припинено повноваження Член правлiння Нiколаєнко Валерiй Григорович
0.0037
Зміст інформації:
27 червня 2017 року Товариству стало вiдомо про змiни у складi посадових осiб. Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення (протокол №26-06/2017 вiд 26.06.2017 року) про припинення повноважень члена правлiння Нiколаєнко Валерiя Григоровича. Володiє 0,0037% акцiй в статутному капiталi Товариства. Посадова особа перебувала на посадi члена правлiння з 2004 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано.
27.06.2017 припинено повноваження Член правлiння Петровський Андрiй Юлiйович
0
Зміст інформації:
27 червня 2017 року Товариству стало вiдомо про змiни у складi посадових осiб. Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення (протокол №26-06/2017 вiд 26.06.2017 року) про припинення повноважень члена правлiння Петровського Андрiя Юлiйовича.Не володiє акцiями в статутному капiталi Товариства. Посадова особа перебувала на посадi члена правлiння з 2011 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано.
27.06.2017 призначено Член правлiння, головний бухгалтер Побер Ольга Олексiївна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення (протокол №26-06/2017 вiд 26.06.2017 року) про призначення членом правлiння ВАТ «Кiровоградгаз» Побер Ольгу Олексiївну. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано, займає посаду головного бухгалтера, не володiє акцiями в статутному капiталi Товариства. Попереднi посади: ВАТ «Креатив Груп», старший бухгалтер управлiння бухгалтерського облiку та аудиту, головний фахiвець з облiку розрахункiв з дебiторами i кредиторами вiддiлу облiку розрахункiв з дебiторами i кредиторами управлiння бухгалтерського облiку та аудиту, заступник головного бухгалтера ВАТ «Кiровоградгаз», головний бухгалтер ВАТ «Кiровоградгаз». Строк на який призначено члена правлiння: до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, заборони суду займатися певними видами дiяльностi немає.
27.06.2017 призначено Член правлiння Руденко Тарас Васильович
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення (протокол №26-06/2017 вiд 26.06.2017 року) про призначення членом правлiння ВАТ «Кiровоградгаз» Руденко Тараса Васильовича. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано, займає посаду заступника Голови правлiння з правового забезпечення - начальника юридичного управлiння, не володiє акцiями в статутному капiталi Товариства. Попереднi посади: провiдний юрисконсульт ВАТ «Кiровоградгаз», начальник вiддiлу по роботi з юридичними особами ВАТ «Кiровоградгаз»,
начальник юридичного управлiння ВАТ «Кiровоградгаз», заступник Голови правлiння з правового забезпечення - начальник юридичного управлiння ВАТ «Кiровоградгаз».Строк на який призначено члена правлiння: до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, заборони суду займатися певними видами дiяльностi немає.