Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Ященко Iгор Ярославович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.01.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс 0522 22-75-07 0522 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.01.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 11.01.2016 11.01.2016 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" 20036655 32.8901 32.9247
Зміст інформації:
Повiдомляємо, що 11.01.2016 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" була отримана Iнформацiйна довiдка щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу емiтента станом на 28.12.2015 року. Вiдповiдно до чого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися у власника акцiй якому належить бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Пакет власника акцiй збiльшився:
юридична особа-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 20036655, мiсцезнаходження: вул.Московська, буд.46/2, оф.9, м.Київ, 01010.
розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй-32,8901% (34600413 шт.).
розмiр збiльшення пакета акцiй акцiонера-0,0346% (36378 шт.)
розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй-32,9247% (34636791 шт.).
Фактична дата внесення змiн до рахунку власника, який володiє бiльше нiж 10% акцiй Товариства, емiтенту не вiдома.