Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Ященко I.Я.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522 ) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.11.2015 призначено Головний бухгалтер Побер Ольга Олексiївна
0
Зміст інформації:
Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз" повiдомляє, що наказом № 1858/к вiд 18.11.2015 року заступник головного бухгалтера Побер Ольга Олексiївна переведена з 18.11.2015 року на посаду головного бухгалтера.
Посадову особу призначено на невизначений термiн.
Побер О.О. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2009-2014р. – ВАТ «Креатив Груп»: старший бухгалтер управлiння бухгалтерського облiку та аудиту, головний фахiвець з облiку розрахункiв з дебiторами i кредиторами вiддiлу облiку розрахункiв з дебiторами i кредиторами управлiння бухгалтерського облiку та аудиту,
з листопада 2014р. – заступник головного бухгалтера ВАТ «Кiровоградгаз».