Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. Голови правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Шарандак Р.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522 ) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет 09.11.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.11.2015 припинено повноваження Головний бухгалтер Кравчук Лiдiя Миколаївна
2e-05
Зміст інформації:
Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз" повiдомляє, що наказом №1815/к вiд 09.11.2015 року припиненi повноваження головного бухгалтера Кравчук Лiдiї Миколаївни в зв'язку зi смертю.
З 01.04.1998 року Кравчук Лiдiя Миколаївна була призначена на посаду головного бухгалтера Товариства. Володiла простими iменними акцiями ВАТ "Кiровоградгаз" в розмiрi 16 шт, що становить 0.00002% статутного капiталу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаду головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградгаз" нiкого не призначено.