Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Президент       Мірошников Ю.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватна організація (установа, заклад)
3. Місцезнаходження емітента 01030 Київ Лисенка,4
4. Код за ЄДРПОУ 14348681
5. Міжміський код та телефон, факс 044 5815656 044 2308866
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Зінов`єва Валентина Іванівна
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції Наглядової ради. Зінов`єва Валентина Іванівна обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та інших даних
25.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Толочко Антон Анатолійович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції Наглядової ради. Толочко Антон Анатолійович обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та інших даних
25.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Щукін Артем Володимирович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі пропозиції Наглядової ради. Щукін Артем Володимирович обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та інших даних.