Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м. Київ вул. Десятинна, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490 46 00 044 490 46 01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents в мережі Інтернет 28.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Архіпов Ілля Валерійович (Ilya Arkhipov) - 0
Зміст інформації:
28.02.2019 року припинено повноваження Архіпова Іллі Валерійовича (паспорт: 45 02 626366, виданий Паспортним столом No1 УВС "Коньково" м.Москва, 25.02.2002 року) як члена Наглядової ради АТ "АЛЬФА-БАНК" на підставі письмової заяви Архіпова Іллі Валерійовича від 14.02.2019 року про припинення його повноважень як члена Наглядової ради АТ "АЛЬФА-БАНК". Строк, протягом якого Архіпов Ілля Валерійович перебував на посаді члена Наглядової ради АТ "АЛЬФА-БАНК", становить один рік одинадцять місяців (з 31.03.2017 року). На посаду, яку займав Архіпов Ілля Валерійович в складі Наглядової ради АТ "АЛЬФА-БАНК, на даний момент не призначено жодного кандидата. Архіпов Ілля Валерійович не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Архіпов Ілля Валерійович часткою в статутному капіталі АТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.