Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. Голови Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Клюй Тетяна Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.01.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Клюй Тетяна Анатолiївна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Клюй Тетяни Анатолiївни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Голова Наглядової ради Воловик Владислав Валерiйович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради Воловика Владислава Валерiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови Наглядової ради: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
10.01.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Чередник Iрина Анатолiївна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Чередник Iрини Анатолiївни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
10.01.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Швиденко Олександр Сергiйович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Швиденко Олександра Сергiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
10.01.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Назаренко Сергiй Леонiдович 3.05
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Назаренко Сергiя Леонiдовича. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в розмiрi 3.05% статутного капiталу емiтента. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 31.05.2018 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Бєлов Олександр Вiкторович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Бєлова Олександра Вiкторовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Боголєпов Денис Вячеславович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Боголєпова Дениса Вячеславовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа є представником акцiонера-ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест".
10.01.2019 припинено повноваження Голова Правлiння Гладкий Олександр Михайлович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Правлiння Гладкого Олександра Михайловича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови Правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Бородько Iрина Iванiвна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Бородько Iрини Iванiвни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа не є акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Волошина Олена Олександрiвна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Волошиної Олени Олександрiвни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Iваницький Олександр Iгорович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Iваницького Олександра Iгоровича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Нiколаєнко Валерiй Григорович 0.0037
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Нiколаєнко Валерiя Григоровича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0037% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Макаревич Олексiй Олексiйович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Макаревича Олексiя Олексiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Овечкiн Андрiй Сергiйович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Овечкiна Андрiя Сергiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олена Петрiвна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олени Петрiвни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Литвинова Тетяна Вiталiївна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Литвинової Тетяни Вiталiївни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Леонiдова Ольга Миколаївна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Леонiдової Ольги Миколаївни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 31.05.2018 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
10.01.2019 обрано Голова Наглядової ради Воловик Владислав Валерiйович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Воловика Владислава Валерiйовича. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. Посадова особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе та паспортних даних.
10.01.2019 обрано Член Наглядової ради Чередник Iрина Анатолiївна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Чередник Iрину Анатолiївну. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. Посадова особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе та паспортних даних.
10.01.2019 обрано Член Наглядової ради Швиденко Олександр Сергiйович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Швиденко Олександра Сергiйовича. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. Посадова особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе та паспортних даних.
10.01.2019 обрано Член Наглядової ради Назаренко Сергiй Леонiдович 3.05
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Назаренко Сергiя Леонiдовича. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в розмiрi 3.05% статутного капiталу емiтента. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 2013р.-2018р. ТОВ "Промтехресурс-Центр", директор.
10.01.2019 обрано Член Наглядової ради Боголєпов Денис Вячеславович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Боголєпова Дениса Вячеславовича. Посадова особа є представником акцiонера-ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест". Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 2013р.-2016р. ТОВ "IК "Фiнлекс-Iнвест", директор; 2016р.-2018р. ТОВ "IК "Фiнлекс-Iнвест" заступник директора.
10.01.2019 обрано Голова Правлiння Гладкий Олександр Михайлович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати Головою правлiння Товариства Гладкого Олександра Михайловича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: грудень 2010-сiчень 2015р.р., незалежний консультант з питань ведення бiзнесу; квiтень 2014-сiчень 2017р.р., Iнiцiатива 3R-UA, операцiйний директор; з 29.06.2017р. по теперiшнiй час - Голова правлiння ВАТ «Кiровоградгаз».
10.01.2019 обрано Член правлiння Бєлов Олександр Вiкторович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Бєлова Олександра Вiкторовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: червень 2012-жовтень 2012р.р. ТОВ «Спрiнг», майстер теплогазопостачання; жовтень 2015-березень 2017р.р. ДП «Кiровоградтепло» ТОВ «Центр науково-технiчних iнновацiй української нафтогазової академiї», майстер з ремонту 1 категорiї ремонтної дiльницi ремонтно-експлуатацiйної служби; березень 2017р. по т.ч. - ВАТ «Кiровоградгаз», заступник Голови Правлiння з питань охорони працi, пожежної безпеки, екологiчної безпеки - начальник вiддiлу.
10.01.2019 обрано Член правлiння Бородько Iрина Iванiвна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Бородько Iрину Iванiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з червня 1994р. по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», провiдний спецiалiст-замiсник начальника вiддiлу; замiсник начальника виробничо-технiчного вiддiлу; начальник виробничо-технiчного вiддiлу; начальник вiддiлу органiзацiї виробництва i контролю; перший заступник головного iнженера-начальник вiддiлу органiзацiї виробництва i контролю; в.о. директора iнженерно-експлуатацiйного департаменту-головного iнженера; перший заступник головного iнженера-начальник вiддiлу органiзацiї виробництва i контролю; в.о. технiчного директора-головного iнженера; технiчний директор-головний iнженер.
10.01.2019 обрано Член правлiння Волошина Олена Олександрiвна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Волошину Олену Олександрiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з квiтня 2004р по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», юрисконсульт; юрисконсульт 1 категорiї; провiдний юрисконсульт; заступник начальника вiддiлу по роботi з юридичними особами юридичного управлiння; начальник вiддiлу по роботi з юридичними особами юридичного управлiння; заступник Голови правлiння з юридичних питань.
10.01.2019 обрано Член правлiння Iваницький Олександр Iгорович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Iваницького Олександра Iгоровича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з листопада 2009р. по жовтень 2014р. - ТОВ «Продуктова Країна», генеральний директор; з лютого 2018р. по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», комерцiйний директор.
10.01.2019 обрано Член правлiння Клюй Тетяна Анатолiївна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Клюй Тетяну Анатолiївну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з березня по квiтень 2017р. - ТОВ «Агротрансатлантiк», менеджер з постачання; квiтень-травень 2017р. - ТОВ «Мiкс Агро», менеджер з постачання; травень 2017р по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», радник голови правлiння з питань контролю ВТВ та iнших втрат природного газу, директор з облiку природного газу, директор виконавчий.
10.01.2019 обрано Член правлiння Гербiченко Iгор Анатолiйович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Гербiченко Iгоря Анатолiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з сiчня 2007р. по жовтень 2014р. - Державна податкова адмiнiстрацiя в Кiровоградськiй обл., заступник голови ДПА у Кiровоградськiй обл., голова Державної податкової адмiнiстрацiї у Кiровоградськiй обл.; з вересня 2018р. по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», директор фiнансовий.
10.01.2019 обрано Член правлiння Нiколаєнко Валерiй Григорович 0.0037
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Нiколаєнка Валерiя Григоровича. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0037% статутного капiталу емiтента. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: пенсiонер.
10.01.2019 обрано Член правлiння Овечкiн Андрiй Сергiйович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Овечкiна Андрiя Сергiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з листопада 2017р. по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», начальник управлiння iнформацiйних технологiй.
10.01.2019 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Мороз Анатолiй Олександрович 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Мороза Анатолiя Олександровича. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. Посадова особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе та паспортних даних.
10.01.2019 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Леонiдова Ольга Миколаївна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Леонiдову Ольгу Миколаївну. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. Посадова особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе та паспортних даних.
10.01.2019 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Литвинова Тетяна Вiталiївна 0
Зміст інформації:
10 сiчня 2019 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №11 вiд 10.01.2019 року) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Литвинову Тетяну Вiталiївну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:ТОВ «Газпром Збут Україна», головний бухгалтер.