Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м. Київ Десятинна, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс +38(044) 490-16-45 +38(044) 490-16-45
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/investor-relations в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
тип особи найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ознака заінтересованості у вчиненні правочину характер афілійованості прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 29.12.2018 1384413.2 49472853 2.79833 акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства ABH UKRAINE LIMITED (ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД) особа є стороною такого правочину
Зміст інформації:
Наглядовою Радою АТ ''АЛЬФА-БАНК'' (Протокол № 77 вiд 29.12.2018) було прийнято рiшення погодити продаж банком валютних ОВДП компанії ABHU в сумі до 50 млн. дол США за номіналом проданих цінних паперів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 49472853 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2,79833%; Загальна кількість голосів 9 (дев'ять) , кількість голосів, що проголосували "за" - 9 ( дев'ять); Істотні умови правочину : продаж цінних паперів з відстрочкою поставки цінних паперів та платежу ( максимальний термін відстрочки - до 2 років); Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": ; ABH UKRAINE LIMITED (ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД-акціонер, який володіє 90,1 % у статутному капіталі емітента, місцезнаходження юридичної особи:Темістоклі Дерві ,5 Еленіон Білдінг, 2-й поверх, 1066 Нікосія Кіпр; ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру НЕ 167526 ; Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Особа є стороною такого правочину;