Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м. Київ вул. Десятинна, 4/6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490 46 00 044 490 46 01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents в мережі Інтернет 28.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.11.2018 припинено повноваження Голова Наглядової Ради Банку, незалежний член (незалежний директор) Шведлер Мартiн (Martin Schwedler) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) припинено повноваження Голови Наглядової Ради Банку - Шведлера Мартiна (паспорт: P 7328703 виданий 05.08.2013 Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Шведлера Мартiна є переобрання складу Наглядової Ради. Шведлер Мартiн на посадi Голови Наглядової Ради Банку перебував з 28.12.2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.11.2018 обрано Член Наглядової Ради Банку, незалежний член (незалежний директор) Шведлер Мартiн (Martin Schwedler) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) членом Наглядової Ради Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Шведлера Мартiна (паспорт: P 7328703 виданий 05.08.2013 Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Посадова особа обрана строком на 3 роки. Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiї акцiонерiв Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр). Шведлер Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 28.12.2017 по теперiшнiй час - Голова Наглядової Ради АТ "Альфа-Банк"; з 01.02.2015 по теперiшнiй час - Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керуючий партнер; з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Францiя), Старший радник; з 01.08.2011 по 30.06.2014 - ТОВ "Райффайзен Інвестмент", Росія, Головний виконавчий директор з 01.04.2002 по 31.07.2011 - Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член Правління
28.11.2018 обрано Голова Наглядової Ради Банку незалежний член (незалежний директор) Шведлер Мартiн (Martin Schwedler) - 0
Зміст інформації:
У зв'язку із обранням нового складу Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів Банку 28.11.2018 року рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 67) Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) Головою Наглядової Ради Банку обрано Шведлера Мартiна (паспорт: P 7328703 виданий 05.08.2013 Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Посадова особа обрана строком на 3 роки. Шведлер Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 28.12.2017 по теперiшнiй час - Голова Наглядової Ради АТ "Альфа-Банк"; з 01.02.2015 по теперiшнiй час - Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керуючий партнер; з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Францiя), Старший радник; з 01.08.2011 по 30.06.2014 - ТОВ "Райффайзен Інвестмент", Росія, Головний виконавчий директор з 01.04.2002 по 31.07.2011 - Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член Правління
28.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Авен Пьотр Олегович Олегович (Petr Olegovich Aven) - 11.17
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Авена Пьотра Олеговича (паспорт: 45 04 160654 виданий 05.12.2002 ВВС "Арбат м. Москви, код пiдроздiлу 772-111). Пiдставою для прийняття рішення про припинення повноважень Авена Пьотра Олеговича є переобрання складу Наглядової Ради. Авен Пьотр Олегович на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 03.08.2011 року. В статутному капiталi Банку опосередковано володiє 11.17 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.11.2018 обрано Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Авен Пьотр Олегович Олегович (Petr Olegovich Aven) - 11.17
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ради Банку обрано Авена Пьотра Олеговича (паспорт: 45 04 160654 виданий 05.12.2002 ВВС "Арбат м. Москви, код пiдроздiлу 772-111). Посадова особа є представником акцiонера ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Авен Пьотр Олегович в статутному капiталi Банку опосередковано володiє 11.17 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 28.12.2017 по теперішній час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Член Наглядової Ради; з 31.10.2016 по 07.02.2017 - ПАТ "УКРСОЦБАНК" (Україна), Член Наглядової Ради, в. т.ч. з 10.11.2016 по 07.02.2017 Голова Наглядової Ради; з 11.11.2015 по теперiшнiй час - LetterOne Investment Holdings S.A., Член Ради Директорiв; з 11.03.2015 по теперiшнiй час - ABH HOLDINGS S.A., Член Ради Директорiв, Голова Ради Директорiв; з 01.12.2011 по 26.04.2014 - Всеросiйська громадська органiзацiя "Росiйський футбольний союз", Член Виконкому; з 25.10.2013 по теперiшнiй час - LetterOne Holdings S.A., Член Ради Директорiв; з 03.12.2013 по теперішній час - Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти "Московський Державний Університет ім. М.В. Ломоносова", Член Ради з піклування з 03.08.2011 по 27.12.2017 - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Голова Спостережної Ради; з 20.07.2011 по теперішній час - Некомерційне партнерство "Російська рада з міжнародних справ", член Президії; з 02.07.2007 по 04.07.2017- Громадська Рада при ТПП РФ "Російсько-Латвійський ділова рада", Керівник; с 28.06.2007 по теперішній час - АТ "Альфа Страхування", Голова Ради директорів; з 18.04.2006 по теперішній час - об'єднання роботодавців "Російський союз промисловців і підприємців", Член Правління; з 29.07.2002 по теперішній час - АТ "Латвіяс бальзамс", Член Ради; з 28.02.2001 по теперішній час - Недержавне освітня установа вищої професійної освіти "Російська економічна школа" (інститут), Член Ради директорів; с 02.11.1998 по теперішній час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Російська Федерація), Член Ради директорів.
28.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Карiмов Iльдар Альфредович (Ildar Alfredovich Karimov) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Карiмова Iльдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932, виданий ВВС району Митiно УВС ПЗАО м.Москви, код пiдроздiлу 772-087, 10.11.2006 р.). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Карiмова Iльдара Альфредовича є переобрання складу Наглядової Ради. Карiмов Iльдар Альфредович на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 29.04.2005 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.11.2018 обрано Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Карiмов Iльдар Альфредович (Ildar Alfredovich Karimov) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ради Банку обрано Карiмова Iльдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932, виданий ВВС району Митiно УВС СЗАО м.Москви, код пiдроздiлу 772-087,10.11.2006 р). Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Карiмов Iльдар Альфредович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останніх п'яти рокiв: з 29.04.2005 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Член Наглядової Ради; з 31.10.2016 по теперiшнiй час - АТ "УКРСОЦБАНК" (Україна), Член Наглядової Ради; з 24.12.2014 по 29.11.2015 - ПАТ "Балтiйський Банк" (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв; з 09.01.2013 по 13.06.2013 - ЗАТ "Альфа-Банк Фінанс" (до 06.03.2013 ЗАТ "АКБ "БЕЛРОСБАНК", Білорусь), Член Ради Директорів; з 30.09.2011 по 07.11.2017 - ТОВ УК "Альфа-Капiтал" (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв; з 13.09.2011 по 04.09.2017 - ТОВ "СКМ" (Сентинел Кредит Менеджмент) (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв; з 31.12.2009 по 30.11.2014 - ЕЙ-БI-ЕЙЧ ХОЛДIНГС С.А. (ABH HOLDINGS S.A., Люксембург), Член Ради Директорiв; з 25.02.2009 по 16.09.2017 - АТ Дочiрнiй Банк "Альфа-Банк" (Казахстан), Член Ради Директорiв, в т.ч. з 09.09.2011 по 20.12.2015 - Голова Ради Директорiв; з 07.07.2008 по 03.12.2013 - ЗАТ "Альфа-Банк" (Білорусь), Член Наглядової Ради; з 26.02.2006 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Росiйська Федерацiя), Директор з корпоративного розвитку, планування та контролю; в т.ч. з 27.02.2006 по 28.09.2016 - Член Ради Директорiв; з 20.06.2001 по теперiшнiй час - ВАТ "Альфа Страхування" (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв
28.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Бакстер Ендрю Джон (Andrew John Baxter) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Бакстера Ендрю Джона (паспорт: Пiвденно-Африканська Республiка, M00175290, виданий вiддiлом внутрiшнiх справ 30.03.2016 р.). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Бакстера Ендрю Джона є переобрання складу Наглядової Ради. Бакстер Ендрю Джон на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 07.02.2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.11.2018 обрано Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Бакстер Ендрю Джон (Andrew John Baxter) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ради Банку обрано Бакстера Ендрю Джона (паспорт: Пiвденно-Африканська Республiка, M00175290, виданий вiддiлом внутрiшнiх справ 30.03.2016 р). Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку.Посадова особа обрана строком на 3 роки. Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 07.02.2017 по теперiшнiй час - АТ "УКРСОЦБАНК" (Україна), Член Наглядової Ради; з 07.02.2017 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Член Наглядової Ради; з 23.05.2016 по теперiшнiй час - Amsterdam Trade Bank N.V. (Нiдерланди), Член Наглядової ради; з 21.03.2016 по теперiшнiй час - ABH HOLDINGS S.A. (Люксембург), Член Ради директорiв; з 03.11.2015 по теперiшнiй час - Ей-Бi-Ейч Файненшл Лтд, (Кiпр), Член Ради Директорiв (на умовах контракту); з 26.06.2013 по теперiшнiй час - ВАТ "АЛЬФА-БАНК" (Росiйська Федерацiя), Член Ради директорiв;
28.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Сантдасанi Нареш (Naresh Santdasani ) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Сантдасанi Нареша (паспорт: Республiки Iндiя, Z2736686, виданий 11.11.2013 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Сантдасанi Нареша є переобрання складу Наглядової Ради. Сантдасанi Нареш на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 28.12.2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.11.2018 обрано Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Сантдасанi Нареш (Naresh Santdasani ) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ради Банку обрано Сантдасанi Нареша (паспорт: Республiки Iндiя, Z2736686, виданий 11.11.2013 р). Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Сантдасанi Нареш часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 28.12.2017 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Член Наглядової Ради з 11.2005 по 10.2017 - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Росiйська Федерацiя), Начальник управлiння роздрiбних ризикiв
28.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Архiпов Iлля Валерiйович (Ilya Arkhipov) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Архiпова Iллi Валерiйовича (паспорт: 45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС "Коньково" м.Москва 25.02.2002 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Архiпова Iллi Валерiйовича є переобрання складу Наглядової Ради. Архiпов Iлля Валерiйович на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 31.03.2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.11.2018 обрано Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Архiпов Iлля Валерiйович (Ilya Arkhipov) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ради Банку обрано Архiпова Iллю Валерiйовича (паспорт: 45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС "Коньково" м.Москва 25.02.2002 р).Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку.Посадова особа обрана строком на 3 роки.Архiпов Iлля Валерiйович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 31.03.2017 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК", Член Наглядової Ради; з 15.04.2016 по 31.03.2017 - ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Радник; з 01.01.2013 по 11.04.2016 - ТОВ "Медiа Група Україна", Член Наглядової ради; з 31.10.2012 по 30.04.2016 - SCM Advisors (UK) Limited (Великобританiя), Директор; з 11.03.2011 по 15.03.2015 - ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ", Член Спостережної ради; з 22.04.2010 по 05.10.2015 - ПАТ "ПУМБ", член Спостережної ради; з 28.11.2005 по 10.07.2015 - ТОВ "Лайфселл", Голова Наглядової ради
28.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Пiлєцькi Мартiн (Martin Pilecky) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку - Пiлєцькi Мартiна (паспорт: P CZE 41110232, виданий 08.12.2012 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Пiлєцькi Мартiна є переобрання складу Наглядової Ради. Пiлєцькi Мартiн на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 26.04.2018 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.11.2018 обрано Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед Пiлєцькi Мартiн (Martin Pilecky) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ради Банку обрано Пiлєцькi Мартiна (паспорт: P CZE 41110232, виданий 08.12.2012 р).Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр) якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Пiлєцькi Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 30.07.2018 по теперiшнiй час - АТ "УКРСОЦБАНК", Україна, Член Наглядової Ради; з 26.04.2018 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК", Україна, Член Наглядової Ради; з 25.04.2017 по 07.09.2017 - ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Україна, Член Спостережної Ради; з 02.07.2018 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК", Росiйська федерацiя, Радник в Дирекції з Розвитку Корпоративного Управління, Блок "Головного Керуючого Директора"; з 07.03.2013 по 01.07.2018 - АТ "АЛЬФА-БАНК", Росiйська федерацiя, член правлiння, Директор з питань iнформацiйних технологiй;
28.11.2018 припинено повноваження Незалежний член (незалежний директор) Наглядової Ради Банку Галiєв Ернест Едуардович (Еrnest Galiev) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку Галiєва Ернеста Едуардовича (паспорт: МТ 366567, Печенiзьким РС ГУДМС України в Харкiвськiй обл. 06.04.2015 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Галiєва Ернеста Едуардовича є переобрання складу Наглядової Ради. Галiєв Ернест Едуардович на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 28.04.2010 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.11.2018 обрано Незалежний член (незалежний директор) Наглядової Ради Банку Галiєв Ернест Едуардович (Еrnest Galiev) - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом Наглядової Ради Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Галiєва Ернеста Едуардовича (паспорт: МТ 366567, Печенiзьким РС ГУДМС України в Харкiвськiй обл. 06.04.2015 р). Посадова особа обрана строком на 3 роки. Галiєв Ернест Едуардови часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.04.2018 по теперiшнiй час - АТ "УКРСОЦБАНК" (Україна), член Наглядової Ради з 28.04.2010 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), член Наглядової Ради
28.11.2018 обрано Член Наглядової Ради Банку, незалежний член (незалежний директор) Єршов Артемiй Михайлович - 0
Зміст інформації:
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства "Альфа-Банк" (далi - Банк) членом Наглядової Ради Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Єршова Артемiя Михайловича (паспорт: 000615750 виданий 12.06.2017 р., органом 8030). Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiя акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр). Єршов Артемiй Михайлович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 24.05.2016 по теперiшнiй час - ПАТ "Українська бiржа" (Україна), Голова Бiржової ради з 21.05.2014 по теперiшнiй час - Асоцiацiя "Фондове Партнерство" (Україна), Член Ради з 21.05.2014 по теперiшнiй час - Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (Україна), Член Ради з 16.04.2013 по 07.08.2014 - ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї" (Україна), Заступник Голови Правлiння з 11.04.2013 по 23.05.2016 - ПАТ "Українська бiржа" (Україна), Член Бiржової ради з 26.04.2012 по 01.04.2016 - ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (Україна), Член Наглядової ради з 28.03.2014 по 14.03.2016 - АТ "Trastakomercbanka", місто Рига, Латвія Член Ради