Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.08.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м. Київ Десятинна, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490 46 00 044 490 46 01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents в мережі Інтернет 10.08.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 09.08.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Зміст інформації:
Відповідно до Протоколу № 2/2018 від 26.04.2018 Річних Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬФА-БАНК" на виконання вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 № 2210-VIII Загальними зборами акціонерів було прийнято рiшення змiнити тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiнити найменування акцiонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 09.08.2018, о 19:50. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК".