Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ПАТ "АЛЬФА-БАНК"       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м.Київ вул. Десятинна, 4/6
4. Код за ЄДРПОУ 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс +38 (044) 490-1645 +38 (044) 490-1645
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/investor-relations в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 03.07.2018 Облігація підприємства відсоткова 300000000 300000 2.46 13.06.2013 96/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
Зміст інформації:
1. 03.07.2018 р., на фондовiй бiржi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далi – ПАТ «ФБ «Перспектива») вiдбувся делiстинг облiгацiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далi – ПАТ «АЛЬФА-БАНК») серiї К загальною номiнальною вартiстю 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень, загальною кiлькiстю 300 000 (триста тисяч) штук. 2. Дiя була вчинена щодо 100 (ста) вiдсоткiв випуску облiгацiй ПАТ «АЛЬФА-БАНК» серiї К. 3. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за реєстрацiйним № 96/2/2013, дата реєстрацiї «13» червня 2013 р., дата видачi «23» вересня 2013 р. 4. Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї звичайнi (незабезпеченi) вiдсотковi iменнi. 5. Рiшення про включення облiгацiй до лiстингу було прийнято Головою Правлiння ПАТ «АЛЬФА-БАНК», про що укладено договiр з ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 28 грудня 2015 р. 6. Рiшення про делiстинг прийнято 03.07.2018 р. ПАТ «ФБ «Перспектива», рiшення про змiну рiвня лiстингу не приймалось. 7. Станом на 03.07.2018 р. жоднi цiннi папери ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не перебували у лiстингу. 8. Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх де лiстингу: 03.07.2018 р., у зв’язку з закiнченням строку обiгу та погашенням.