Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м. Київ вул. Десятинна, 4/6
4. Код за ЄДРПОУ 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490 46 00 044 490 46 01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents в мережі Інтернет 14.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.06.2018 припинено повноваження Член Спостережної ради Мазепа Ігор Олександрович СН 357504
05.12.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві
0
Зміст інформації:
14.06.2018 року припинено повноваження Мазепи Ігоря Олександровича (паспорт: СН 357504, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 05.12.1996 року) як члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" на підставі письмової заяви Мазепи Ігоря Олександровича від 31.05.2018 року про припинення його повноважень як члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Строк, протягом якого Мазепа Ігор Олександрович перебував на посаді члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК", становить 2 місяці (з 03.04.2018 року). На посаду, яку займав Мазепа Ігор Олександрович в складі Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК, на даний момент не призначено жодного кандидата. Мазепа Ігор Олександрович не має непогашених судимостей за за корисливі та посадові злочини. Мазепа Ігор Олександрович часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.