Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Гладкий Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.05.2018 припинено повноваження В.о. Голови Наглядової ради Воловик Владислав Валерiйович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень В.о. Голови Наглядової ради Воловика Владислава Валерiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови Наглядової ради: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Чередник Iрина Анатолiївна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Чередник Iрини Анатолiївни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Поваренков Володимир Альбертович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Поваренкова Володимира Альбертовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Швиденко Олександр Сергiйович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Швиденко Олександра Сергiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Голова Правлiння Гладкий Олександр Михайлович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови правлiння Гладкого Олександра Михайловича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Соколенко Тетяна Михайлiвна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Соколенко Тетяни Михайлiвни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа не є акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Балик Володимир Михайлович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Балика Володимира Михайловича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Мiняйло Борис Гнатович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Мiняйло Бориса Гнатовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Нiколаєнко Валерiй Григорович
0.0037
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Нiколаєнко Валерiя Григоровича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0037% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Спiнул Олександр Васильович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Спiнула Олександра Васильовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Бєлов Олександр Вiкторович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Бєлова Олександра Вiкторовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Стойко Анатолiй Iванович
0.0001
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Стойко Анатолiя Iвановича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0001% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Сулiмовський Андрiй Валерiйович
0.00105
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Сулiмовського Андрiя Валерiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.00105% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олена Петрiвна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олени Петрiвни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Корчага Нiна Володимирiвна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Корчаги Нiни Володимирiвни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Леонiдова Ольга Миколаївна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Леонiдової Ольги Миколаївни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.05.2018 обрано Голова Наглядової ради Воловик Владислав Валерiйович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Воловика Владислава Валерiйовича. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.
31.05.2018 обрано Член Наглядової ради Чередник Iрина Анатолiївна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Чередник Iрину Анатолiївну. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.
31.05.2018 обрано Член Наглядової ради Швиденко Олександр Сергiйович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Швиденко Олександра Сергiйовича. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.
31.05.2018 обрано Член Наглядової ради Назаренко Сергiй Леонiдович
3.05
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Назаренко Сергiя Леонiдовича. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в розмiрi 3.05% статутного капiталу емiтента. Товариство не володiє iнформацiєю щодо паспортних даних фiзичної сосби. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 2013р.-2018р. ТОВ "Промтехресурс-Центр", директор.
31.05.2018 обрано Член Наглядової ради Боголєпов Денис Вячеславович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Боголєпова Дениса Вячеславовича.Посадова особа є представником акцiонера-ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест". Товариство не володiє iнформацiєю щодо паспортних даних фiзичної сосби. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 2013р.-2016р. ТОВ "IК "Фiнлекс-Iнвест", директор; 2016р.-2018р. ТОВ "IК "Фiнлекс-Iнвест" заступник директора.
31.05.2018 обрано Голова Правлiння Гладкий Олександр Михайлович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати Головою правлiння Товариства Гладкого Олександра Михайловича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: грудень 2010-сiчень 2015р.р., незалежний консультант з питань ведення бiзнесу; квiтень 2014-сiчень 2017р.р., Iнiцiатива 3R-UA, операцiйний директор; з 29.06.2017р. по теперiшнiй час Голова Правлiння ВАТ «Кiровоградгаз».
31.05.2018 обрано Член правлiння Бєлов Олександр Вiкторович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Бєлова Олександра Вiкторовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: червень 2012-жовтень 2012р.р. ТОВ «Спрiнг», майстер теплогазопостачання; жовтень 2015-березень 2017р.р. ДП «Кiровоградтепло» ТОВ «Центр науково-технiчних iнновацiй української нафтогазової академiї», майстер з ремонту 1 категорiї ремонтної дiльницi ремонтно-експлуатацiйної служби; березень 2017р. по т.ч. ВАТ «Кiровоградгаз», заступник Голови Правлiння з питань охорони працi, пожежної безпеки, екологiчної безпеки - начальник вiддiлу.
31.05.2018 обрано Член правлiння Бородько Iрина Iванiвна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Бородько Iрину Iванiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з червня 1994р. по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», провiдний спецiалiст-замiсник начальника вiддiлу; замiсник начальника виробничо-технiчного вiддiлу; начальник виробничо-технiчного вiддiлу; начальник вiддiлу органiзацiї виробництва i контролю; перший заступник головного iнженера-начальник вiддiлу органiзацiї виробництва i контролю; в.о. директора iнженерно-експлуатацiйного департаменту-головного iнженера; перший заступник головного iнженера-начальник вiддiлу органiзацiї виробництва i контролю; в.о. технiчного директора-головного iнженера.
31.05.2018 обрано Член правлiння Волошина Олена Олександрiвна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Волошину Олену Олександрiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з квiтня 2004р по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», юрисконсульт; юрисконсульт 1 категорiї; провiдний юрисконсульт; заступник начальника вiддiлу по роботi з юридичними особами юридичного управлiння; начальник вiддiлу по роботi з юридичними особами юридичного управлiння; заступник Голови правлiння з юридичних питань.
31.05.2018 обрано Член правлiння Iваницький Олександр Iгорович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Iваницького Олександра Iгоровича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з листопада 2009р. по жовтень 2014р. ТОВ «Продуктова Країна», генеральний директор; з лютого 2018р. по теперiшнiй час - ВАТ « Кiровоградгаз», комерцiйний директор.
31.05.2018 обрано Член правлiння Клюй Тетяна Анатолiївна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Клюй Тетяну Анатолiївну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з березня по квiтень 2017р. ТОВ «Агротрансатлантiк», менеджер з постачання; квiтень-травень 2017р. ТОВ «Мiкс Агро», менеджер з постачання; травень 2017р по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», радник голови правлiння з питань контролю ВТВ та iнших втрат природного газу, директор з облiку природного газу, директор виконавчий.
31.05.2018 обрано Член правлiння Макаревич Олексiй Олексiйович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Макаревича Олексiя Олексiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з квiтня 2011р. по лютий 2016р. ПАТ «Миколаївобленерго», директор фiнансовий, заступник Генерального директора з економiчних питань; директор з економiки; лютий 2018р. по теперiшнiй час ВАТ «Кiровоградгаз», директор фiнансовий.
31.05.2018 обрано Член правлiння Нiколаєнко Валерiй Григорович
0.0037
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Нiколаєнка Валерiя Григоровича. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0037% статутного капiталу емiтента. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: пенсiонер.
31.05.2018 обрано Член правлiння Овечкiн Андрiй Сергiйович
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Овечкiна Андрiя Сергiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з листопада 2017р. по теперiшнiй час ВАТ «Кiровоградгаз», начальник управлiння iнформацiйних технологiй.
31.05.2018 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олена Петрiвна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олену Петрiвну. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.
31.05.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Леонiдова Ольга Миколаївна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Леонiдову Ольгу Миколаївну. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.
31.05.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Литвинова Тетяна Вiталiївна
0
Зміст інформації:
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Литвинову Тетяну Вiталiївну. Акцiонерне товариство не володiє iнформацiю щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:ТОВ «Газпром Збут Україна», головний бухгалтер.