Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Гладкий Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 31.05.2018 257810.5 1130529 22.8
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз», якi вiдбулись 31 травня 2018 року (протокол №10 вiд 31.05.2018), прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», а саме договорiв (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологiчних витрат та нормованих втрат граничною сукупною вартiстю
257 810 500,00 грн (двiстi п’ятдесят сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок).

Вiдомостi щодо правочину iз зазначенням, зокрема:
характер правочину: постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологiчних витрат та нормованих втрат
гранична сукупна вартiсть правочину 257 810, 500 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 130 529 тис.грн.
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 22,8 %
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 97 733 697 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 96 056 833 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 53 652 002 шт., «проти» прийняття рiшення – 42 404 831 шт.
2 31.05.2018 206140.6 1130529 18.2
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз», якi вiдбулись 31 травня 2018 року (протокол №10 вiд 31.05.2018), прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв з Дочiрнiм пiдприємством «Центргаз» вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз», а саме договорiв (наступних додаткових угод до них) на розподiл природного газу граничною сукупною вартiстю 206 140 600, 00 грн (двiстi шiсть мiльйонiв сто сорок тисяч шiстсот гривень 00 копiйок)

Вiдомостi щодо правочину iз зазначенням, зокрема:
характер правочину: розподiл природного газу
гранична сукупна вартiсть правочину 206 140, 600 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 130 529 тис.грн.
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 18,2 %
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 97 733 697 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 96 056 833 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 53 652 002 шт., «проти» прийняття рiшення – 42 404 831 шт.