Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Гладкий Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
Загальними борами акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз», якi вiдбулися 31.05.2018 року, було прийнято рiшення про припинення дiяльностi Будiвельно-монтажного управлiння.
Причини прийняття такого рiшення: оптимiзацiя структури Товариства, спрощення системи управлiння та зменшення витрат.
Повне найменування та мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу, дiяльнiсть якого припинено: Будiвельно-монтажне управлiння, iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи 23688944, мiсцезнаходження: 25014, м.Кiровоград, вул. Загородна, 3а.
Функцiї, якi виконував вiдокремлений пiдроздiл (фiлiя): будiвництво трубопроводiв, газопровiднi роботи.Загальними борами акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз», якi вiдбулися 31.05.2018 року, було прийнято рiшення про припинення дiяльностi Новоархангельського управлiння по експлуатацiї газового господарства.
Причини прийняття такого рiшення: оптимiзацiя структури Товариства, спрощення системи управлiння та зменшення витрат.
Повне найменування та мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу, дiяльнiсть якого припинено: Новоархангельське управлiння по експлуатацiї газового господарства, iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи: 26321233, мiсцезнаходження: 26100, смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137.
Функцiї, якi виконував вiдокремлений пiдроздiл (фiлiя): розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи.