Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ПАТ "АЛЬФА-БАНК"       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м.Київ вул. Десятинна, 4/6
4. Код за ЄДРПОУ 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс +38 (044) 490-1645 +38 (044) 490-1645
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/investor-relations в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 396541 38953914 1.018
Зміст інформації:
Спостережною Радою ПАТ ''АЛЬФА-БАНК'' було прийнято рiшення узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 32 вiд 25.04.2018): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: надання мiжбанкiвського кредиту; дата розмiщення 20.03.2018 у сумi 15 000,0 тис. доларiв США, строк розмiщення кредиту - 730 днiв, вiдсоткова ставка – 4,0%. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ''УКРСОЦБАНК'', код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 90,1% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 396 541 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ до гривнi станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1,018%.