Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м. Київ вул. Десятинна, 4/6
4. Код за ЄДРПОУ 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490 46 00 044 490 46 01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents в мережі Інтернет 04.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.04.2018 звільнено Голова Спостережної Ради Шведлер Мартін P 7328703
05.08.2013 Муніципальною радою Відня MВA 19
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" виключено зі складу Спостережної ради банку Шведлера Мартіна (паспорт: 45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС "Коньково" м.Москва 25.02.2002 року). Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостережної ради банку Шведлера Мартіна є рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Шведлер Мартін до виключення зі складу Спостережної ради працював на посаді Голови Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з 28.12.2017 року (3 місяці). На посаду, яку займав Шведлер Мартін в складі Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" нікого не призначено. Шведлер Мартін не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Шведлер Мартін часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.
03.04.2018 призначено Голова Спостережної Ради Шведлер Мартін P 7328703
05.08.2013 Муніципальною радою Відня MВA 19
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Шведлера Мартіна (паспорт: P 7328703, виданий P 7328703 року, Муніципальною радою Відня MВA 19) призначено Головою Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Пана Шведлера Мартіна призначено Головою Спостережної Ради в зв'язку з виробничою необхідністю. Шведлер Мартін до призначення Головою Спостережної Ради працював на наступних посадах: Голова Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк" з 28.12.2018 по теперішній час. Fuji Bank, Заступник директора, з 01.10.1995 по 30.02.1996; CIBC, Директор, з 01.03.1996 по 30.06.1999; Raiffeisen Bank International, Генеральний директор/ Член правління, з 01.04.2002 по 30.06.2014; Lazard Freres, Головний консультант, з 15.02.2015 по перішній час Шведлер Мартін призначений на посаду строком на 3 роки. Пан Шведлер Мартін непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Шведлер Мартін часткою в статутному капіталі ПАТ "Альфа-Банк" не володіє. Шведлер Мартіна призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" як незалежний Голова Спостережної ради
03.04.2018 звільнено Член Спостережної Ради Авен Петро Олегович 45 04 160654
05.12.2002 ВВС "Арбат м. Москви, код підрозділу 772-111
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" виключено зі складу Спостережної ради банку Авена Петра Олеговича (паспорт: 45 02 678557, виданий ВВС "Крилатське" м. Москви, 06.04.2002). Підставою для прийняття рішення про виключено зі складу Спостережної ради банку Авена Петра Олеговича є рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Авен Петро Олегович до виключення зі складу Спостережної ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з 03.08.2011 року (6 років і 7 місяців). На посаду, яку займав Авен Петро Олегович в складі Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" нікого не призначено. Авен Петро Олегович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Авен Петро Олегович в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" опосередковано володіє 11,17%.
03.04.2018 призначено Член Спостережної Ради Авен Петро Олегович 45 04 160654
05.12.2002 ВВС "Арбат м. Москви, код підрозділу 772-111
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Авена Петра Олеговича Олеговича (паспорт: 45 02 678557, виданий ВВС "Крилатське" м. Москви, 06.04.2002) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Пана Авена Петра Олеговича призначено Членом Спостережної Ради в зв'язку з переобранням на новий строк. Авен Петро Олегович до призначення Членом Спостережної Ради займав наступні посади: - Голова Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк" з 03.08.2011 по 28.12.2017; - Член Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк" з 28.12.2017 по 03.04.2018. Авен Петро Олегович призначений на посаду строком на 3 роки. Пан Авен Петро Олегович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Авен Петро Олегович в статутному капіталі ПАТ "Альфа-Банк" опосередковано володіє 11,17%.. Авен Петро Олегович призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" як представник акціонера - компанії ABH Ukraine Limited
03.04.2018 звільнено Член Спостережної Ради Архіпов Ілля Валерійович 45 02 626366
25.02.2002 Паспортним столом №1 УВС "Коньково" м.Москва
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" виключено зі складу Спостережної ради банку Архіпова Іллю Валерійовича (паспорт: 45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС "Коньково" м.Москва 25.02.2002 року). Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостережної ради банку Архіпова Іллі Валерійовича є рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Архіпов Ілля Валерійович до виключення зі складу Спостережної ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з 31.03.2017 року (1 рік). На посаду, яку займав Архіпов Ілля Валерійович в складі Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" нікого не призначено. Архіпов Ілля Валерійович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Архіпов Ілля Валерійович часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.
03.04.2018 призначено Член Спостережної Ради Архіпов Ілля Валерійович 45 02 626366
25.02.2002 Паспортним столом №1 УВС "Коньково" м.Москва
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Архіпова Іллю Валерійовича (паспорт: 45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС "Коньково" м. Москва 25.02.2002 року) року призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Пана Архіпова Іллю Валерійовича призначено Членом Спостережної Ради в зв'язку з переобранням на новий строк. Архіпов Ілля Валерійович до призначення Членом Спостережної Ради займав наступні посади: - член Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк" з 31.03.2017 по теперішній час; - Радник в ПАТ "Альфа-Банк" з 15.04.2016 по 31.03.2017; - Член Спостережної ради в ПАТ "Ренесанс Кредит" з 11.03.2011 по 19.07.2016; - Член Спостережної Ради в ПАТ "ПУМБ" з 22.04.2010 по 05.10.2015; - Директор СКМ Едвайзорс (ЮК) Лімітед, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (SCM Advisors (UK) Limited) з 31.10.2012 по 30.04.2016; - Член Наглядової Ради в ТОВ "Медіа Група Україна" з 01.01.2013 по 11.04.2016; - Голова Наглядової Ради в ТОВ "Лайфселл" з 28.11.2005 по 10.07.2015; - Директор в АТ "Євроазія Б.В" з 28.11.2005 по 28.11.2005. Архіпов Ілля Валерійович призначений на посаду строком на 3 роки. Пан Архіпов Ілля Валерійович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Архіпов Ілля Валерійович часткою в статутному капіталі ПАТ "Альфа-Банк" не володіє. Архіпов Ілля Валерійович призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" як представник акціонера - компанії ABH Ukraine Limited
03.04.2018 звільнено Член Спостережної Ради Бакстер Ендрю Джон РM M00175290
30.03.2016 відділом внутрішніх справ
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" виключено зі складу Спостережної ради банку Бакстера Ендрю Джона (паспорт: РM M00175290, виданий відділом внутрішніх справ 30.03.2016 року). Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостережної ради банку Бакстера Ендрю Джона є рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Бакстер Ендрю Джон до виключення зі складу Спостережної ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з 07.02.2017 року (1 рік і 1 місяць). На посаду, яку займав Бакстер Ендрю Джон в складі Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" нікого не призначено. Бакстер Ендрю Джон не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.
03.04.2018 призначено Член Спостережної Ради Бакстер Ендрю Джон РM M00175290
30.03.2016 відділом внутрішніх справ
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Бакстера Ендрю Джона (паспорт: РM M00175290, виданий відділом внутрішніх справ 30.03.2016 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк Пана Бакстера Ендрю Джона призначено Членом Спостережної Ради в зв'язку з переобранням на новий строк. Бакстер Ендрю Джон до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк". Бакстер Ендрю Джон призначений на посаду строком на 3 роки. Пан Бакстер Ендрю Джон непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному капіталі ПАТ "Альфа-Банк" не володіє. Бакстер Ендрю Джон призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" як представник акціонера - компанії ABH Ukraine Limited
03.04.2018 звільнено Член Спостережної Ради Карімов Ільдар Альфредович 45 08 765932
10.11.2006 ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підрозділу 772-087
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" виключено зі складу Спостережної ради банку Карімова Ільдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932,виданий ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підрозділу 772-087 , 10.11.2006 р.). Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостережної ради банку Карімова Ільдара Альфредовича є рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Карімов Ільдар Альфредович до виключення зі складу Спостережної ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з 29.04.2005 року (12 років 11 місяців). На посаду, яку займав Карімов Ільдар Альфредович в складі Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" нікого не призначено. Карімов Ільдар Альфредович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Карімов Ільдар Альфредович часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.
03.04.2018 призначено Член Спостережної Ради Карімов Ільдар Альфредович 45 08 765932
10.11.2006 ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підрозділу 772-087
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Карімова Ільдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932,виданий ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підрозділу 772-087 , 10.11.2006 р.) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Пана Карімова Ільдара Альфредовича призначено Членом Спостережної Ради в зв'язку з переобранням на новий строк. Карімова Ільдара Альфредовича до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк". Карімов Ільдар Альфредович призначений на посаду строком на 3 роки. Пан Карімов Ільдар Альфредович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Карімов Ільдар Альфредович часткою в статутному капіталі ПАТ "Альфа-Банк" не володіє. Карімов Ільдар Альфредович призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" як представник акціонера - компанії ABH Ukraine Limited
03.04.2018 звільнено Член Спостережної Ради Галієв Ернест Едуардович МК 350534
06.12.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" виключено зі складу Спостережної ради банку Галієва Ернеста Едуардовича (паспорт: МК 350534, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.12.1996 року). Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостережної ради банку Галієва Ернеста Едуардовича є рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Галієв Ернест Едуардович до виключення зі складу Спостережної ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з 28.04.2010 року (7 років 11 місяців). На посаду, яку займав Галієв Ернест Едуардович в складі Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" нікого не призначено. Галієв Ернест Едуардович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Галієв Ернест Едуардович часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.
03.04.2018 призначено Член Спостережної Ради Галієв Ернест Едуардович МК 350534
06.12.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Галієва Ернеста Едуардовича (паспорт: МК 350534, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.12.1996 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Пана Галієва Ернеста Едуардовича призначено Членом Спостережної Ради в зв'язку з переобранням на новий строк. Галієв Ернест Едуардович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк". Галієв Ернест Едуардович призначений на посаду строком на 3 роки. Пан Галієв Ернест Едуардович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Галієв Ернест Едуардович часткою в статутному капіталі ПАТ "Альфа-Банк" не володіє. Галієв Ернест Едуардович призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" як незалежний член Спостережної ради
03.04.2018 звільнено Член Спостережної Ради Сантдасані Нареш Z 2736686
11.11.2013
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" виключено зі складу Спостережної ради банку Сантдасані Нареша (паспорт: Z2736686, виданий 11.11.2013 року). Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостережної ради банку Сантдасані Нареша є рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Сантдасан Нареш до виключення зі складу Спостережної ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" з 28.12.2017 року (3 місяці). На посаду, яку займав Сантдасані Нареш в складі Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" нікого не призначено. Сантдасані Нареша не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Сантдасані Нареш часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.
03.04.2018 призначено Член Спостережної Ради Сантдасані Нареш Z 2736686
11.11.2013
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Сантдасані Нареша (паспорт: Z2736686, виданий 11.11.2013 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Пана Сантдасані Нареша призначено Членом Спостережної Ради в зв'язку з виробничою необхідністю. Сантдасані Нареш до призначення Членом Спостережної Ради працював на наступних посадах: 28.12.2017 - Член Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк" по теперішній час 2005 - жовтень 2017 Альфа-Банк (Російська Федерація) - Директор з ризику у роздрібному кредитуванні 2004-2005 HSBC (МЕ- Близький Схід: ОАЕ, Катар, Бахрейн, Йорданія, Єгипет, Оман, Ліван) - голова департаменту з питань ризику роздрібного кредитування 2002-2004 рр. Національний банк Кувейту - Начальник департаменту з питань банківських продуктів 1999-2002 рр. HSBC (Індія) - Голова департаменту з питань споживчого ризику 1996-1998 рр. Standard Chartered Bank (головний регіональний колектор) 1994-1996 рр. Anagram Finance (керуючий відділенням) - відповідальний за фінансові результати відділення Сантдасані Нареш призначений на посаду строком на 3 роки. Пан Сантдасані Нареш непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Сантдасані Нареш часткою в статутному капіталі ПАТ "Альфа-Банк" не володіє. Сантдасані Нареш призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" як представник акціонера - компанії ABH Ukraine Limited
03.04.2018 призначено Член Спостережної Ради Мазепа Ігор Олександрович СН 357504
05.12.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києв
0
Зміст інформації:
03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Мазепу Ігоря Олександровича (паспорт: СН 357504, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 05.12.1996 року) призначено членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк". Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Пана Мазепу Ігоря Олександровича членом Спостережної Ради в зв'язку з виробничою необхідністю. Мазепа Ігорь Олександрович до призначення членом Спостережної Ради працював на наступних посадах: з 31.10.2016 по теперішній час - ПАТ "УКРСОЦБАНК" (Україна), член Наглядової Ради з 26.08.2014 по 06.07.2016 - ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", (Україна), Член Наглядової Ради з 14.07.2014 по 30.09.2014 - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Член Спостережної Ради з 09.04.2013 по теперішній час - ТОВ "СМРП "Динамо" (Україна), директор з 17.11.2004 по 18.10.2016 - ТОВ "КОНКОРД КАПІТАЛ" (Україна), Генеральний директор Мазепу Ігоря Олександровича призначений на посаду строком на 3 роки. Пан Мазепа Ігорь Олександрович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Мазепа Ігорь Олександрович часткою в статутному капіталі ПАТ "Альфа-Банк" не володіє. Мазепа Ігорь Олександрович призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" як незалежний Член Спостережної ради