Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Гладкий Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №220 "Вiдомостi НКЦПФР" 20.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет 17.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.11.2017 обрано В.о. Голови Наглядової ради Воловик Владислав Валерiйович
0
Зміст інформації:
16 листопада 2017 року ВАТ "Кiровоградгаз" отримав протокол засiдання Наглядової ради №2/10 вiд 07.11.2017 року.
Наглядовою радою ВАТ "Кiровоградгаз" прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради Воловика Владислава Валерiйовича виконуючим обов’язки Голови Наглядової ради. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Строк, на який обрано посадову особу – на перiод до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: вересень 2012-листопад 2015р.р., Київський унiверситет туризму, економiки i права, доцент кафедри цивiльного права та правового забезпечення туризму; листопад 2015р. i по т.ч., ДК "Газ України" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", заступник директора iз загальних питань.