Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. Голови Правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Соколенко Т.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.10.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №205 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.10.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет 27.10.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.10.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Дiденко Олег Валентинович
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження з 26.10.2017 року посадової особи - Голови Наглядової ради ВАТ "Кiровоградгаз" Дiденко Олега Валентиновича без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. Пiдстава для припинення повноважень - заява про припинення повноважень за власним бажанням з 26.10.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства, не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента, була представником акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 29.06.2017 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (не обрано).