Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння ВАТ "Кiровоградгаз"       Гладкий Олександр Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25006 м.Кiровоград вул.Володарського, буд.67
4. Код за ЄДРПОУ 03365222
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет 10.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.07.2017 припинено повноваження Голова правлiння Ященко Iгор Ярославович
0.0087
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови правлiння Ященко Iгоря Ярославовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови правлiння: з 2004р. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0087% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член правлiння Шарандак Руслан Валентинович
0.0003
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноваженьчлена правлiння Шарандака Руслана Валентиновича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 19.10.2011р. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0003% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член правлiння Петровський Андрiй Юлiйович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Петровського Андрiя Юлiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 19.10.2011р. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 обрано Член Нагляової ради Воловик Владислав Валерiйович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Воловика Владислава Валерiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: вересень 2012-листопад 2015р.р., Київський унiверситет туризму, економiки i права, доцент кафедри цивiльного права та правового забезпечення туризму; листопад 2015р. i по т.ч., ДК "Газ України" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", заступник директора iз загальних питань.
06.07.2017 припинено повноваження Член правлiння Мiняйло Борис Гнатович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Мiняйло Бориса Гнатовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 19.10.2011р. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член правлiння Нiколаєнко Валерiй Григорович
0.0037
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Нiколаєнко Валерiя Григоровича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 02.04.2004р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0037% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член правлiння Кравчук Лiдiя Миколаївна
2e-05
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Кравчук Лiдiї Миколаївни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 02.04.2004р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.00002% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член правлiння Стрижак Володимир Миколайович
0.0005
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Стрижака Володимира Миколайовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 19.10.2011р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0005% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член правлiння Стойко Анатолiй Iванович
0.0001
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Стойко Анатолiя Iвановича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 02.04.2004р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0001% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член правлiння Сулiмовський Андрiй Валерiйович
0.00105
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Сулiмовського Андрiя Валерiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 02.04.2004р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.00105% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Воронiн Iгор Павлович
0.001
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Воронiна Iгоря Павловича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови Наглядової ради: з 28.10.2004р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0010% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Фабрика Анатолiй Степанович
0.0033
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Фабрики Анатолiя Степановича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 28.10.2004р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0033% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Величко Юрiй Васильович
0.001
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Величко Юрiя Васильовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 28.10.2004р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0010% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Сабiров Ельдар Муллаханович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Сабiрова Ельдара Муллахановича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 28.10.2004р. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Назаренко Сергiй Леонiдович
3.0504
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Назаренко Сергiя Леонiдовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 28.10.2004р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 3.0504% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Клименко Лариса Степанiвна
4e-05
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Клименко Лариси Степанiвни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї: з 17.04.2003р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.00004% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Шляховський Анатолiй Iванович
0.0331
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Шляховського Анатолiя Iвановича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 17.04.2003р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0331% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Занкович Iван Йосипович
0.0015
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Занковича Iвана Йосиповича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 17.04.2003р. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0015% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.07.2017 обрано Голова Наглядової ради Дiденко Олег Валентинович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Дiденка Олега Валентиновича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не надана iнформацiя щодо посад, якi обiймала посадова особа останнi п'ять рокiв.
06.07.2017 обрано Член Наглядової ради Чередник Iрина Анатолiївна
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Чередник Iрину Анатолiївну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: вересень 2012-грудень 2013р.р., ПрАТ "Iндар", провiдний юрисконсульт; сiчень 2014-серпень 2014р.р., ТОВ "Фармастор", заступник начальника юридичного департаменту; серпень 2014 i по т.ч., Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", заступник директора департаменту-начальник управлiння з корпоративних питань та цiнних паперiв Департаменту майнових та корпоративних вiдносин, заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу корпоративного управлiння господарськими товариствами "Групи Нафтогаз" управлiння корпоративних прав.
06.07.2017 обрано Член Наглядової ради Поваренков Володимир Альбертович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Поваренкова Володимира Альбертовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: червень 2012-листопад 2015р.р., фiлiя Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", Метрологiчний центр, заступник начальника управлiння облiку видобутку природного газу Департаменту облiку витрат природного газу в ЄГТСУ; червень 2016р. i по т.ч., Фiлiя "Центр метрологiї та газорозподiльних систем" Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", начальник вiддiлу контролю за експлуатацiєю газорозподiльних систем Управлiння газорозподiльних систем.
06.07.2017 обрано Член Наглядової ради Швиденко Олександр Сергiйович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Швиденко Олександра Сергiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: вересень 2010-сiчень 2016р.р., Київська державна академiя водного транспорту iменi гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, доцент кафедри цивiльного права; лютий 2016р. i по т.ч., ДК "Газ України" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу органiзацiйно-правового забезпечення реформування Компанiї управлiння юридичного забезпечення Департаменту юридичного забезпечення та роботи з контрагентами.
06.07.2017 обрано Голова правлiння Гладкий Олександр Михайлович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати Головою правлiння Гладкого Олександра Михайловича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: липень 2010-грудень 2010р.р., ВАТ "Київгаз", заступник голови правлiння; грудень 2010-сiчень 2015р.р., незалежний консультант з питань ведення бiзнесу; квiтень 2014-сiчень 2017р.р., Iнiцiатива 3R-UA, операцiйний директор; з жовтня 2015р. Present-ГО "Еко-полiс", голова правлiння.
06.07.2017 обрано Член правлiння Соколенко Тетяна Михайлiвна
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом правлiння Соколенко Тетяну Михайлiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: лютий 2012-листопад 2012р.р.р. перший заступник начальника Знам'янської ОДПI, начальник Знам'янської ОДПI Кiровоградської областi; листопад 2012-червень 2013р.р. заступник голови ДПС у Кiровоградськiй областi; червень 2013-березень 2015р.р. заступник начальника ГУ Мiндоходiв у Кiровоградськiй областi; травень 2015-липень 2015р.р. ДП "Кiровоградський комбiнат хлiбопродуктiв №2", головний економiст; серпень 2015-червень 2017р.р. ГУ ЖКГ Кiровоградської мiської ради, директор КП "Теплоенергетик".
06.07.2017 обрано Член правлiння Балик Володимир Михайлович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Балика Володимира Михайловича. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи, розмiру пакета акцiй або частки, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та iнформацiї про посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв.
06.07.2017 обрано Член правлiння Спiнул Олександр Васильович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Спiнула Олександра Васильовича. В Товариствi вiдсутня iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи, розмiру пакета акцiй або частки, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та iнформацiї про посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв.
06.07.2017 обрано Член правлiння Бєлов Олександр Вiкторович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Бєлова Олександра Вiкторовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: липень 2010-березень 2012р.р. Приватне пiдприємство «Полум”я», головний iнженер проектiв; червень 2012-жовтень 2012р.р. ТОВ «Спрiнг», майстер теплогазопостачання; жовтень 2015-березень 2017р.р. ДП «Кiровоградтепло» ТОВ «Центр науково-технiчних iнновацiй української нафтогазової академiї», майстер з ремонту 1 категорiї ремонтної дiльницi ремонтно-експлуатацiйної служби; березень 2017р. по т.ч. ВАТ «Кiровоградгаз», заступник Голови Правлiння з питань охорони працi, пожежної безпеки, екологiчної безпеки - начальник вiддiлу.
06.07.2017 обрано Член правлiння Мiняйло Борис Гнатович
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом правлiння Мiняйла Бориса Гнатовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: квiтень 2008-лютий 2015р.р. ВАТ "Кiровоградгаз", заступник голови правлiння по скрапленому газу, питаннях землекористування та соцiальних питаннях; лютий 2015-жовтень 2015р.р. директор ДП „Центргаз”; листопад 2015 – лютий 2016р.р. ВАТ "Кiровоградгаз", заступник Голови Правлiння з питань iншої дiяльностi, скрапленого газу та землекористування; лютий 2016р.по т.ч. ВАТ "Кiровоградгаз", заступник Голови Правлiння з питань iншої дiяльностi, скрапленого газу та землекористування- начальник управлiння газифiкацiї та сервiсного обслуговування.
06.07.2017 обрано Член правлiння Нiколаєнко Валерiй Григорович
0.0037
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства Нiколаєнка Валерiя Григоровича. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0037% статутного капiталу емiтента. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: пенсiонер.
06.07.2017 обрано Член правлiння Стойко Анатолiй Iванович
0.0001
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом правлiння Стойко Анатолiя Iвановича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0001% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: березень 2005-серпень 2015р.р. ВАТ "Кiровоградгаз", головний економiст- начальник управлiння економiки i планування; сераень 2015р. по т.ч. радник Голови правлiння ВАТ "Кiровоградгаз" на умовах цивiльно-правового договору.
06.07.2017 обрано Член правлiння Сулiмовський Андрiй Валерiйович
0.00105
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом правлiння Сулiмовського Андрiя Валерiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.00105% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: листопад 2011-жовтень 2014р.р. ВАТ "Кiровоградгаз", заступник голови правлiння – директор департаменту з виробничої дiяльностi i капiтального будiвництва; жовтень 2014-квiтень 2017р.р. - начальник Олександрiйського управлiння по експлуатацiї газового господарства ВАТ "Кiровоградгаз"; квiтень 2017р. по т.ч. – ВАТ "Кiровоградгаз", начальник управлiння – заступник Голови Правлiння з розвитку.

06.07.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олена Петрiвна
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олену Петрiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Не надана iнформацiя щодо посад, якi обiймала посадова особа останнi п'ять рокiв.
06.07.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Корчага Нiна Володимирiвна
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Корчагу Нiну Володимирiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".
06.07.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Леонiдова Ольга Миколаївна
0
Зміст інформації:
ВАТ "Кiровоградгаз" отримав 06.07.2017 року вiд акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2017 року.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" 29.06.2017р. (Протокол вiд 29.06.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Леонiдову Ольгу Миколаївну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: березень 2012р. i по т.ч., Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України, Департамент внутрiшнього аудиту, головний фахiвець.