Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 16.07.2007
Дата публікації 17.07.2007 13:05:31
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Закрите акціонерне товариство «Альфа-Банк»

1.2. Організаційно-правова форма емітента
Закрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23494714

1.4. Місцезнаходження емітента
вул. Десятинна, 4/6, місто Київ, 02025, Україна

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(+38044) 4904600, 4904904601

1.6. Електронна поштова адреса емітента
mail@alfabank.kiev.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.alfabank.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення

16 липня 2007 року загальними зборами акціонерів прийняте рішення про приватне розміщення 505000000,00 (п’ятсот п’яти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна на загальну суму 505000000,00 (п’ятсот п’ять мільйонів) гривень. Форма існування акцій – документарна. Шляхом додаткового випуску акцій статутний капітал збільшиться на 505000000,00 (п’ятсот п’ять) мільйонів гривень. Акції пропонуються за ціною, що дорівнює номінальній вартості. Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі компанії ABH Ukraine limited. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу складає 58,38 %. Співвідношення загальної кількості акцій в обігу до розміру статутного капіталу складає 100 %. Інвестори в цінні папери набувають всіх прав акціонера відповідно до Статуту - брати участь в управлінні справами, брати участь у розподілі прибутку й одержувати його частину (дивіденди) пропорційно частці кожного з акціонерів у статутному капіталі, одержувати інформацію про діяльність, право переважного придбання додатково випущених акцій на рівних умовах з іншими фізичними та юридичними особами, у випадку ліквідації одержати частину коштів, що залишилися після проведення передбачених законодавством України розрахунків, пропорційну розміру своєї частки в статутному капіталі, а також інші права, передбачені законодавством України. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі. Мета розміщення цінних паперів – збільшення розміру статутного капіталу. Основні напрями використання отриманих коштів - розміщення коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації про придбання цінних паперів членами уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення, не надходило. Можливість конвертації цінних паперів не передбачена.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади
Голова Правління

______________ (підпис) А.В. Волков (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 17 липня 2007 року (дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович