Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.05.2018
Дата публікації 18.05.2018 07:18:26
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
Юридична адреса* 25006, м.Кiровоград, вул.Володарського, буд.67
Керівник* Гладкий Олександр Михайлович - Голова правлiння ВАТ "Кіровоградгаз". Тел: (0522) 24 02 40
E-mail* getman@kirgas.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про зміни у проекті порядку денному річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ідентифікаційний код 03365222), скликаних на 31.05.2018 року.

 

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (далі - Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 13:30 годину 31 травня 2018 року за адресою: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд. 67, в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі, включені додаткові питання та проекти рішень:

 

За пропозицією акціонера Товариства - Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», якій належить 53 652 002 штук простих іменних акцій:

1) Тринадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік, взяти до відома»

2) Чотирнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017, рік взяти до відома»

3) Вісімнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Обрати Головою наглядової ради особу із членів наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами»

4) Двадцять дев’яте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Припинити повноваження членів правління Товариства:

Гладкого О.М. – Голови правління.

Балика В.М.

Бєлова О.В.

Міняйло Б.Г.

Ніколаєнко В.Г.

Соколенко Т.М.

Спінула О.В.

Стойко А.І.

Сулімовського А.В.»

5) Проект порядку денного доповнено питаннями 31-38 разом з проектами рішень:

31. Обрання Голови правління Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

32. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства

Коротчук Олени Петрівни

Корчаги Ніни Володимирівни

Леонідової Ольги Миколаївни.

33. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

34. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Голову ревізійної комісії Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

35. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії.

Уповноважити Голову правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами ревізійної комісії, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

36. Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель.

Проект рішення:

 1. Затвердити документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель як обов’язкові для Товариства (додаються), а саме:

Політику про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;

Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

Кодекс етики Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

Програму забезпечення та підвищення якості Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз;

Політику оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зловживань у Групі Нафтогаз;

Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок;

Положення про фінансового контролера;

Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз;

Регламент оцінки ефективності операцій та контрольних процедур Групи Нафтогаз;

Регламент аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;

Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз;

Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз;

Політику управління комплаєнс-ризиками;

Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз;

Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

Порядок здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

Інструкцію з формування стратегій закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є.

 1. Правлінню Товариства забезпечити:
  1. впровадження та виконання затверджених документів;
  2. адаптацію з урахуванням особливості діяльності та організаційної структури Товариства та/або приведення у відповідність внутрішніх документів Товариства (додаються) для надання на затвердження Наглядовій раді Товариства  таких документів:

- Кодексу корпоративної етики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

- Антикорупційної програми Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

- Політики з питань врегулювання конфлікту інтересів;

3) розроблення та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг на основі Керівництва до адаптації Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» під час закупівлі товарів, робіт та послуг (додається).

37. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п’ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок);

2) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістсот гривень 00 копійок);

3) надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов`язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

38. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

 1. надати згоду на вчинення Товариством правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п’ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок), які можуть вчинятись протягом одного року.
 2. надати згоду на вчинення Товариством правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістсот гривень 00 копійок), які можуть вчинятись протягом одного року.

надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов`язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

 

За пропозицією акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», якому належить 34 636 791 штук простих іменних акцій:

1) Перше питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Обрати лічильну комісію у такому складі:

Голова комісії: Губін Андрій Борисович

члени комісії - Болбас Юрій Володимирович, Чуб Антон В`ячеславович»

2) Третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Обрати: головою загальних зборів Товариства - Боголєпова Дениса Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства - Лукаш Тетяну Олексіївну»

3) Шосте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

2. У зв`язку із отриманням збитків  ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу правління Товариства незадовільною.

3. Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії ВАТ "Кіровоградгаз" в строк 3 (три) календарних місяці провести ґрунтовний аналіз та встановити причини збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. За наслідками проведеного аналізу звернутися до відповідних органів державної влади, правоохоронних органів із заявами про факти вчинення  посадовими та службовими особами ВАТ «Кіровоградгаз» діянь, що призвели до збиткової діяльності Товариства в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів.»

4) Восьме питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

 «У зв`язку із отриманням збитків  ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу наглядової Ради ВАТ «Кіровоградгаз» незадовільною.»

5) Десяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«У зв`язку із отриманням збитків  ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, та наявністю ознак можливих перекручень у фінансовій звітності Товариства та його дочірніх підприємств, визнати роботу ревізійної комісії незадовільною.»

6) Одинадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 120 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" прибуток ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік розподілити таким чином:

-50% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році;

-50% - на поповнення резервного фонду ДП "Центргаз".»

7) Дванадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік. У відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", прибуток ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік розподілити таким чином:

- 75% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році;

- 25% - спрямувати на поповнення резервного фонду ДП "Центргаз".»

8) Чотирнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«У зв`язку із отриманням збитків  ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, а також приймаючи до уваги ту обставину, що проект фінансової звітності Товариства за 2017 рік не відповідає законодавчо визначеним принципам формування фінансової звітності підприємствами та містить ознаки перекручення, що може вплинути на прийняття рішення користувачами фінансової звітності, річний звіт ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік -  не затверджувати»

9) П’ятнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«У відповідності до ч. 5 ст.11 Закону України "Про управління об`єктами державної власності" постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. №702 "Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави", від 22.02.2012 р. №122 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", від 01.03.2017 р. №120 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави",  прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках, в 2011 та 2016 роках,  розподілити таким чином:

1) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;

- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоградгаз»;

2) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 році:

- 30% спрямувати на виплату дивідендів;

- 70% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоградгаз»;

3) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;

- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоградгаз».

Збитки товариства отримані у 2009, 2010, 2012-2015 роках покрити з резервного фонду Товариства.»

10) Шістнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«У зв`язку незадовільним виконанням членами Наглядової ради, покладених на них повноважень щодо здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, внаслідок чого протягом 2017 р. ВАТ «Кіровоградгаз» отримано збиток, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.»

11) Двадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Визначити тип товариства як приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування товариства як «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (скорочено - АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»). Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Зобов`язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію і повідомлення відповідних органів про зміну статуту Товариства самостійно або з залученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам товариства привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту Товариства.»

12) Двадцять третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Затвердити нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Зобов`язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Директору ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» забезпечити державну реєстрацію і повідомлення відповідних органів про зміну статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» самостійно або з залученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».»

13) Двадцять четверте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

 1. Договорів та додаткових угод до них, щодо закупівлі природного газу:
 • у 2011 р - сукупною вартістю 533 000 тис. грн
 • у 2012 р - сукупною вартістю 645 000 тис. грн
 • у 2013 р - сукупною вартістю 713 000 тис. грн
 • у 2014 р - сукупною вартістю 787 000 тис. грн
 • у 2015 р - сукупною вартістю 1 116 000 тис. грн
 • у 2016 р - сукупною вартістю 120 000 тис. грн

У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо закупівлі природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо закупівлі природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо закупівлі природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

 1. Договори та додаткові  угоди до них, щодо надання послуг з розподілу природного газу:
 • у 2011 р - сукупною вартістю 41 200 тис. грн
 • у 2012 р - сукупною вартістю 124 200 тис. грн
 • у 2013 р - сукупною вартістю 47 000 тис. грн
 • у 2014 р - сукупною вартістю 57 000 тис. грн
 • у 2015 р - сукупною вартістю 298 000 тис. грн

У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо надання послуг з розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо закупівлі природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо розподілу природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

 1. Договори (додаткові  угоди до них), щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами:
 • у 2011 р - сукупною вартістю 11 600 тис. грн
 • у 2012 р - сукупною вартістю 32 200 тис. грн
 • у 2013 р - сукупною вартістю 26 100 тис. грн
 • у 2014 р - сукупною вартістю 3 000 тис. грн
 • у 2015 р - сукупною вартістю 4 600 тис. грн
 • у 2016 р - сукупною вартістю 11 000 тис. грн

У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.»

14) Двадцять п’яте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

 1. Договорів та додаткових угод до них, укладених з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо розподілу природного газу:
 • у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
 • у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності укладені у 2017 році з ДП «ЦЕНТРГАЗ» не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році.

Доручити Ревізійній комісії здійснити перевірку діяльності ДП «ЦЕНТРГАЗ» за 2017 рік з наданням окремого звіту Наглядовій Раді та Зборам Товариства. У випадку виявлення нанесення збитків Товариству, Наглядовій Раді вжити заходів для захисту майнових інтересів Товариства та його акціонерів, притягнення винних до відповідальності та відшкодування нанесених збитків. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів»

15) Двадцять шосте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«Схвалити правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності:

 1. Договорів та додаткових угод до них, щодо купівлі-продажу природного газу:
 • у 2015 р - сукупною вартістю 1 270 000 тис. грн
 • у 2016 р - сукупною вартістю 2 830 000 тис. грн

У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

 1. Договорів та додаткових угод до них, щодо розподілу природного газу:
 • у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
 • у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

 1. Договорів та додаткових угод до них, щодо транспортування природного газу:
 • у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
 • у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.»

16) Двадцять дев’яте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«У зв`язку із отриманням збитків  ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів правління Товариства.»

17) Проект порядку денного доповнено питаннями 39-43 разом з проектами рішень:

39. Внесення змін до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові правління або уповноваженим ним особам забезпечити внесення відповідних змін до державних реєстрів та повідомити про зміни відповідні державні органи.

40. Внесення змін до «Положення про наглядову Раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду товариства» шляхом викладення його у новій редакції..

41. Внесення змін до «Положення про правління Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Доручити Наглядовій раді товариства внести зміни до «Положення про правління» шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Статуту Товариства та норм діючого законодавства.

42. Внесення змін до «Положення про ревізійну комісію Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Доручити Наглядовій раді Товариства внести зміни до «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Статуту Товариства та норм діючого законодавства.

43. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р. у зв’язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

Проект рішення: У зв’язку із розглядом судами України (справа № 912/2837/17) позову акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» про визнання недійсними рішень позачергових загальних акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз», що були проведені 29 червня 2017 р. з порушенням численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів:

1. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р.

2. Поновити повноваження Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз», повноваження яких були припинені згідно з рішеннями позачергових загальних акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р.

3. Установити, що рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», що були призначені на 31 травня 2018 р. в частині обрання Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз» набувають чинності з дати набранням законної сили рішення суду у справі № 912/2837/17, згідно з яким буде відмовлено у задоволені позовних вимог щодо визнання незаконними рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз», які відбулися 29 червня 2017 р., щодо обрання Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».

 

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.

5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік.

6. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік.

7. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

8. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

9. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.

10. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 рік.

11. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.

12. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

13. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

14. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

15. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 2004-2017 роки.

16. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

17. Обрання членів наглядової ради Товариства.

18. Обрання Голови наглядової ради Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради.

20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

21. Про зміну місцезнаходження Товариства, в зв’язку з перейменуванням назви міста і вулиці.

22. Про зміну найменування та місцезнаходження ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».

23. Про внесення змін та доповнення до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» затвердження шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту.

24. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

25. Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

26. Про схвалення правочинів, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років.

27. Про припинення діяльності Будівельно-монтажного управління.

28. Про припинення діяльності Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства.

29. Про припинення повноважень членів правління Товариства.

30. Про обрання членів правління Товариства.

31. Обрання Голови правління Товариства.

32. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

33. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

34. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.

35. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами ревізійної комісії.

36. Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель.

37. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

38. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

39. Внесення змін до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції.

40. Внесення змін до «Положення про наглядову Раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

41. Внесення змін до «Положення про правління Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

42. Внесення змін до «Положення про ревізійну комісію Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

43. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р. у зв’язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.kirgas.com/

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння ВАТ "Кіровоградгаз" Гладкий Олександр Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.05.2018
(дата)