Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.05.2018
Дата публікації 25.04.2018 09:25:30
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
Юридична адреса* 25006, м.Кiровоград, вул.Володарського, буд.67
Керівник* Гладкий Олександр Михайлович - Голова правлiння ВАТ "Кіровоградгаз". Тел: (0522) 24 02 40
E-mail* getman@kirgas.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»

 

Шановні акціонери! Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ідентифікаційний код – 03365222, місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул.Арсенія Тарковського (Володарського), буд.67, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться 31 травня 2018 року в 13:30 годині за адресою: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд. 67, в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах проводитиметься  з 12:00 год. до 13:00 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину 24 травня 2018 року.

Час проведення загальних зборів: засідання загальних зборів починається в 13 год. 30 хв. та закінчується після оголошення Головою загальних зборів про їх закриття.

 

Проект порядку денного:

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова комісії Петрик Євген Олексійович

члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнєєва Таміла Анастасіївна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради Товариства від 02.04.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати: головою загальних зборів Товариства – Гладкого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

- Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені у порядку встановленому чинним законодавством, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка призначена відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії).

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

 Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії після завершення голосування або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) не допускається.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Секретаря загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 Підсумки голосування розмістити на власному веб-сайті ВАТ «Кіровоградгаз».

5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік.

Проект рішення 1: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати незадовільною.

Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

6. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік.

Проект рішення 1: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства 2017 рік визнати незадовільною.

Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

7. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»  про роботу за 2016 рік не розглядати у зв’язку з його ненаданням.

8. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення 1: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома.

Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати незадовільною

Проект рішення 2: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома.

Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

9. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення 1: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік затвердити.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Проект рішення 2: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік взяти до відома.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.

10. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення 1: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Проект рішення 2: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік взяти до відома.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

11. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2016 році залишити нерозподіленим.

Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових грошових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з метою подальшої реалізації споживачам.

12. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2017 році залишити нерозподіленим.

Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових грошових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з метою подальшої реалізації споживачам.

13. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

Проект рішення: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік затвердити.

14. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності,
ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

Проект рішення: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.

15. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 2004-2017 роки.

Проект рішення: Затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2004-2008, 2011, 2016 роках залишити нерозподіленим, у зв’язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках дивіденди не нараховувати.

16. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Воловика Владислава Валерійовича

Поваренкова Володимира Альбертовича

Швиденка Олександра Сергійовича

Чередник Ірини Анатоліївни

17. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

18. Обрання Голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Доручити новообраному складу Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» обрати Голову Наглядової ради

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на  «Акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», скорочене з «ВАТ «Кіровоградгаз» на  «АТ «Кіровоградгаз».

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими законодавчими актами.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Надати повноваження Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення перереєстрації третім особам.

21. Про зміну місцезнаходження Товариства, в зв’язку з перейменуванням назви міста і вулиці.

Проект рішення: В зв’язку зі зміною назви міста на підставі Постанови Верховної ради України від 14.07.2016 року №1468-VIII та вулиці «Володарського» на «Арсенія Тарковського», яка відбулася на підставі Рішення Кіровоградської міської ради №865 від 27.10 2011 року, змінити місцезнаходження Товариства з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, Ленінський район, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

22. Про зміну найменування та місцезнаходження ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».

Проект рішення: Змінити найменування ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз»:

  • повне – з «Дочірнє підприємство «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «Дочірнє підприємство «Центргаз» акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»
  • скорочене – з «ДП «Центргаз» на «ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз».

Змінити місцезнаходження ДП «Центргаз» з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

23. Про внесення змін та доповнення до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» затвердження шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз», пов'язані зі зміною найменування та адресою місцезнаходження, шляхом викладення його в новій редакції.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповноваженою на підписання нової редакції статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз».

Надати повноваження Директору ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз», або особі, яка виконує його обов'язки визначити осіб, які будуть вчиняти дії пов'язані з державною реєстрацією.

24. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років:

1) Договорів (додаткових угод до них) щодо закупівлі природного газу:

у 2011 році - сукупною вартістю 533 000 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 645 000 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 713 000 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 787 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 1 116 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 120 200 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 216 000 тис.грн.

2) Договори (додаткові угоди до них) щодо надання послуг з розподілу природного газу:

у 2011 році - сукупною вартістю 41 200 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 124 200 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 47 000 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 57 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 298 000 тис.грн.

3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами:

у 2011 році - сукупною вартістю 11 600 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 32 200 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 26 100 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 3 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 4 600 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 11 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 7 400 тис.грн.

25. Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

Проект рішення: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років:

1) Договори (додаткові угоди до них) укладені з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо розподілу природного газу

у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.

26. Про схвалення правочинів, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років.

Проект рішення: Схвалити правочини, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років:

1) Договори (додаткові угоди до них) щодо купівлі-продажу природного газу:

у 2015 році - сукупною вартістю 1 270 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 2 830 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 4 320 000 тис.грн.

2) Договори (додаткові угоди до них) щодо розподілу природного газу

у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.

3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природного газу

у 2015 році - сукупною вартістю 30 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 50 000 тис.грн.

у 2017 році  - сукупною вартістю 53 000 тис.грн.

27. Про припинення діяльності Будівельно-монтажного управління.

Проект рішення: Припинити діяльність Будівельно-монтажного управління, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 23688944, місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул. Загородна, 3а.

28. Про припинення діяльності Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства.

Проект рішення: Припинити діяльність Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи: 26321233, місцезнаходження: 26100, смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137.

29. Про припинення повноважень членів правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів правління Товариства:

Балика В.М.

Бєлова О.В.

Міняйло Б.Г.

Ніколаєнко В.Г.

Соколенко Т.М.

Спінула О.В.

Стойко А.І.

Сулімовського А.В.

30. Про обрання членів правління Товариства.

Проект рішення: Обрати членами правління Товариства осіб за пропозиціями акціонерів.

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд.67, кім.509, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Гладкий О.М.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник має звернутися із письмовою заявою на ім’я Голови Правління Товариства та документом, який підтверджує його  право власності на акції ВАТ «Кіровоградгаз» за один робочий день до дня ознайомлення, а також документом, що підтверджує повноваження представника акціонера. Адреса для подання заяв: 25006, м. Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, буд.67, ВАТ «Кіровоградгаз».

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Гетман О.П., відділ корпоративних прав та роботи з акціонерами, тел. (0522) 22-75-07.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 105200000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 97733697 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.kirgas.com/

Довідки за телефоном: (0522) 22-75-07.

 

До уваги акціонерів!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», акції власників, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на папери акції Товариства на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, не мають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів Товариства, ВАТ «Кіровоградгаз» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Прохання уточнити паспортні дані до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства в депозитарній установі ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за адресою: 04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера «А», тел. (044) 593-10-36.

 

Наглядова рада ВАТ «Кіровоградгаз»

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

 

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»,

25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул.Арсенія Тарковського (Володарського), буд.67.

11. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 31 травня 2018 року в 13:30 годині за адресою: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд. 67, в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах проводитиметься з
12:00 год. до 13:00 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 24 травня 2018 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.

5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік.

6. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік.

7. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

8. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

9. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.

10. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 рік.

11. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.

12. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

13. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

14. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності,
ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

15. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 2004-2017 роки.

16. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

17. Обрання членів наглядової ради Товариства.

18. Обрання Голови наглядової ради Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради.

20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

21. Про зміну місцезнаходження Товариства, в зв’язку з перейменуванням назви міста і вулиці.

22. Про зміну найменування та місцезнаходження ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».

23. Про внесення змін та доповнення до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» затвердження шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту.

24. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

25. Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

26. Про схвалення правочинів, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років.

27. Про припинення діяльності Будівельно-монтажного управління.

28. Про припинення діяльності Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства.

29. Про припинення повноважень членів правління Товариства.

30. Про обрання членів правління Товариства.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд.67, кім.509, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Гладкий О.М.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник має звернутися із письмовою заявою на ім’я Голови Правління Товариства та документом, який підтверджує його  право власності на акції ВАТ «Кіровоградгаз» за один робочий день до дня ознайомлення, а також документом, що підтверджує повноваження представника акціонера. Адреса для подання заяв: 25006, м. Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, буд.67, ВАТ «Кіровоградгаз». Довідки за телефоном: (0522) 22-75-07.

 

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kirgas.com

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний 2017р**

попередній 2016р

Усього активів  

1 130 529

900 738

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

171 280

170 224

Запаси 

12 087

16 527

Сумарна дебіторська заборгованість

771 879

564 215

Гроші та їх еквіваленти 

29 170

32 066

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-69 031

-29 741

Власний капітал 

98 920

142 438

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

26 300

26 300

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення 

1 031 609

758 300

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

-38 864

2 121

Середньорічна кількість акцій (шт.)

105200000

105200000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,36943

+0,02016

__________
*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

** Попередні дані.

 

 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

16.04.2018р. №72 Бюлетень «Відомості НКЦПФР»
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

 

Голова Правління

ВАТ «Кіровоградгаз»

Найменування посади

 

____________________
        (підпис)

 

       О.М. Гладкий___________
(ініціали та прізвище керівника)

   

__25.04.2018___
       (дата)

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння ВАТ "Кіровоградгаз" Гладкий Олександр Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)