Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2018
Дата публікації 26.03.2018 20:09:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Юридична адреса* 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління. Тел: (044) 490-16-45
E-mail* ssbo@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1.    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», місцезнаходження Україна, 01001,  м. Київ,               вул. Десятинна, 4/6.

1 1.          Річні Загальні Збори Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Збори акціонерів Банку) відбудуться 26 квітня 2018 року о 16:30 за адресою: Україна, 01001,  м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а.

2.            Реєстрація учасників позачергових Зборів акціонерів Банку буде здійснюватися за місцем проведення Зборів акціонерів Банку 26 квітня 2018 року з 16:00 до 16:15 год. (за київським часом).

3.            Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24-у годину 20 квітня 2018 року.

4.            Перелік питань, включених до проекту порядку денного.

              Проект порядку денного з проектами рішень

1.            Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1.1.         Обрати лічильну комісію у складі: Сапун Лариса Василівна.

 

2.            Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

2.1.          Затвердити регламент річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається).

 

3.            Розгляд Звіту Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 2018 рік.

Проект рішення:

3.1.         Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  на 2018 рік (додається).

 

4.            Розгляд Звіту Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

4.1.         Затвердити  звіт Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік (додається).

 

5.            Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду рекомендацій Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

5.1.         Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ" (додається) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, а також щодо дотримання ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань:

•              внутрішнього контролю;

•              внутрішнього аудиту;

•              визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

•              визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;

•              достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку, а також операцій із пов'язаними з банком особами;

•              ведення бухгалтерського обліку.

5.2.         Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами розгляду висновків  зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ"  (додаються).

 

6.            Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1.       Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та результати діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік (додаються).

 

7.              Про розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами діяльності у 2017 році.          

Проект рішення:

7.1.         Розподілити отриманий за результатами діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у 2017 році прибуток таким чином – 10 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, 90 відсотків отриманого прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років.

                   

 

8.              Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення:

8.1.         Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  у 2017 році не нараховувати й не виплачувати.

 

9.           Затвердження розміру винагороди членам Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

9.1.         Затвердити розмір винагороди членам Спостережної  Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається).

 

10.          Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

10.1.      Змінити тип ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як акціонерного товариства, з публічного на приватне.

 

11.          Про зміну назви ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

11.1.      Змінити назву Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК».

 

12.          Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

12.1.      Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

12.2.      Голові Правління Банку або особі, яка виконує його обов’язки, підписати нову редакцію Статуту Банку та здійснити заходи щодо:

-              погодження нової редакції Статуту Банку з Національним банком України;

-              державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

13.          Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

13.1.      Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

13.2.      Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

14.          Внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

14.1.      Внести зміни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «АЛЬФА-БАНК»,    виклавши його в новій редакції (додається).

14.2.      Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

15.          Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

15.1.      Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).

15.2.      Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

5.            Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

             З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 26 квітня 2018 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку - 26 квітня 2018 року - за місцем їх проведення.

             Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного управління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00 (7815).

             Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

5 1.          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (попередні)      (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 49 472 851

 38 953 914

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 258 122 

874 239 

Запаси

163 

377 

Сумарна дебіторська заборгованість

40 835 

28 896 

Гроші та їх еквіваленти

7 701 003 

5 851 238 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(9 627 827) 

(10 225 055) 

Власний капітал

3 920 737 

3 311 724 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12 179 756

7 515 616 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

5 824 752 

7 464 836 

Поточні зобов'язання і забезпечення

39 287 741 

30 612 709 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

597 228 

(4 094 773) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

120 519 718 

65 536 640 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01

(0,06) 

 

7.            Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)):

26.03.2018 р., № 58, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» .

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Михайльо Вікторія Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2018
(дата)