Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2018
Дата публікації 22.03.2018 15:24:53
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"
Юридична адреса* 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 4
Керівник* МІРОШНИКОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ПРЕЗИДЕНТ. Тел: (044) 581-56-56
E-mail* Bogonos.Anna@flyuia.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»

 (код за ЄДРПОУ 14348681, місцезнаходження: вул. Лисенка, 4, м. Київ, 01030, Україна), далі за текстом – «Товариство», повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом - «Загальні збори»).

Загальні збори відбудуться 25 квітня 2018 року за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203,  м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната № 819. Початок проведення Загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах розпочнеться о 11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 45 хв. Для реєстрації для участі у Загальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що підтверджує повноваження представника на прийняття участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 19 квітня 2018 року.

До проекту порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
  3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
  7. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2017 рік.
  8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2017 року.

              Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.flyuia.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 6-й поверх, кімната № 619, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В. (тел. +38 (044) 593-77-26 (9057).

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн):

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4 222 210

3 634 485

Основні засоби (за залишковою вартістю)

745 786

555 211

Запаси

349 741

258 710

Сумарна дебіторська заборгованість

1 763 460

1 661 705

Гроші та їх еквіваленти

260 938

305 432

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(2 834 835)

(2 530 327)

Власний капітал

(2 542 521)

(2 257 110)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

103 034

103 034

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

550 902

766 525

Поточні зобов'язання і забезпечення

6 213 829

5 125 070

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(304 508)

387 885

Середньорічна кількість акцій (шт.)

544 000

544 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,560)

0,713

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

 

 

«Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 23.03.18 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ПРЕЗИДЕНТ МІРОШНИКОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018
(дата)