Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.04.2018
Дата публікації 02.03.2018 17:49:29
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Юридична адреса* 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління. Тел: (044) 490-16-45
E-mail* ssbo@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1.           ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», місцезнаходження Україна, 01001,  м. Київ,  вул. Десятинна, 4/6.

1 1.          Позачергові Загальні Збори Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Збори акціонерів Банку) відбудуться  03 квітня 2018 року о 10:30 за адресою: Україна, 01001,  м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а.

2.            Реєстрація учасників позачергових Зборів акціонерів Банку буде здійснюватися за місцем проведення Зборів акціонерів Банку 03 квітня 2018 року з 10:00 до 10:15 год. (за київським часом).

3.            Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24-у годину 28 березня 2018 року.

4.            Перелік питань, включених до проекту порядку денного.

              Проект порядку денного з проектами рішень

Питання 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Пучкова Вероніка Сергіївна - член комісії, Голова.

Питання 2. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

Проект рішення:

2.1. Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Питання 3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

Проект рішення:

3.1. Припинити достроково повноваження Голови Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Шведлера Мартіна (Schwedler Martin) та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: Авена Петра Олеговича (Petr Olegovich Aven), Карімова Ільдара Альфредовича (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстера Ендрю Джона (Andrew Baxter), Сантдасані Нареша (Naresh Santdasani), Архипова Іллі Валерійовича (Ilya Arkhipov), Галієва Ернеста Едуардовича (Ernest Galiev).

3.2. Рішення про припинення повноважень Голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вступає в силу з моменту обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом кумулятивного голосування в кількості осіб, затвердженій цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК ».

Питання 4. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

4.1. Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в кількості 8 осіб.

Питання 5. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

5.1. Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» терміном на 3 (три) роки (відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства») обрані: __________

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Спостережної Ради вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів)

Питання 6. Затвердження положення про винагороду членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

6.1. Затвердити положення про винагороду членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

5.            Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

   З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 03 квітня 2018 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку - 03 квітня 2018 року - за місцем їх проведення.

   Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00 (7815).

   Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

5 1.          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents

6.            Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)):

02.03.2018 р., № 43, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» .

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Михайльо Вікторія Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.03.2018
(дата)