Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.12.2017
Дата публікації 27.11.2017 12:08:51
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Юридична адреса* 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління. Тел: (044) 490-46-74
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1.           ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», місцезнаходження Україна, 01001,            м. Київ,   вул. Десятинна, 4/6.

1 1.          Позачергові Загальні Збори Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Збори акціонерів Банку) відбудуться   28 грудня 2017 року о 10:30 за адресою: Україна, 01001,  м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а.

2.            Реєстрація учасників позачергових Зборів акціонерів Банку буде здійснюватися за місцем проведення Зборів акціонерів Банку 28 грудня 2017 року з 10:00 до 10:15 год. (за київським часом).

3.            Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24-у годину 22 грудня 2017 року.

4.            Перелік питань, включених до проекту порядку денного

  1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» .
  2. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
  3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
  4. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ«АЛЬФА-БАНК».
  5. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ«АЛЬФА-БАНК».
  6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових договорів з Головою та іншими членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

 

5.            Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

   З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися до 28 грудня 2017 року, за адресою: 01001, м. Київ,  вул. Десятинна, 4/6, оф.2-а, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів акціонерів Банку - 28 грудня 2017 року – за місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення.

   Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішення з питань проекту порядку денного Зборів, Павлюк Сергій Вікторович.

Телефон для довідок +38 (044) 499-05-74.

5 1.          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents

6.            Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)):

27.11.2017 р., № 225, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Михайльо Вікторія Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.11.2017
(дата)