Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 14:13:13
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"
Юридична адреса* 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 4
Керівник* МІРОШНИКОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ПРЕЗИДЕНТ. Тел: 0637176266
E-mail* Bogonos.Anna@flyuia.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»

(код за ЄДРПОУ 14348681), місцезнаходження: вул. Лисенка 4, м. Київ, 01030, Україна, далі за текстом - Товариство, повідомляє про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом - загальні збори).

Загальні збори відбудуться 26 квітня 2017 року за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203,  м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната № 819. Початок проведення Загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах розпочнеться о 11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 45 хв. Для реєстрації для участі у Загальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що підтверджує повноваження представника на прийняття участі та голосування на Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 20 квітня 2017 року.

До проекту порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:

  1. Обрання лічильної комісії.

   Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб. Головою лічильної комісії Загальних зборів МАУ обрати Ікановіча П. та Кушнір А.В. – членом лічильної комісії Загальних зборів МАУ.

  1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

       Проект рішення: обрати Бондаря О.В. Головою Загальних зборів МАУ, Астаніну А.В. – секретарем Загальних зборів МАУ.

  1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

       Проект рішення: Звіт Виконавчого органу МАУ за 2016 рік взяти до уваги.

  1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

       Проект рішення: Звіт Наглядової ради МАУ за 2016 рік взяти до уваги.

  1. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

       Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії МАУ за 2016 рік затвердити.

  1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

       Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність МАУ за 2016 рік, підтверджену незалежним аудитором.

  1. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2016 рік.

       Проект рішення: Взяти до уваги Звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» про підтвердження річної фінансової звітності МАУ за 2016 рік.

  1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2016 року.

       Проект рішення: Розподілити прибуток Товариства за результатами 2016 року наступним чином: здійснити виплату фіксованих дивідендів за привілейованими акціями в сумі 2 045 грн. 52 коп., а решту прибутку залишити на розвиток Товариства.

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради МАУ.

       Проект рішення: Не припиняти повноваження діючих членів Наглядової ради.

  1. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

       Проект рішення: Не обирати членів Наглядової ради та підтвердити повноваження діючих членів Наглядової ради МАУ.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.flyuia.com.

Акціонери Товариства мають можливість до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 6-й поверх, кімната № 619, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В. (тел. +38 (044) 593-77-26 (9057).

Голова Наглядової ради                                                                                                             

А. Майберг

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ПРЕЗИДЕНТ МІРОШНИКОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)