Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2016
Дата публікації 01.04.2016 14:41:18
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"
Юридична адреса* 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 4
Керівник* МІРОШНИКОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ПРЕЗИДЕНТ. Тел: 0637176266
E-mail* Bogonos.Anna@flyuia.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 14348681), місцезнаходження: вул. Лисенка 4, м. Київ, 01030, Україна, далі за текстом - Товариство, повідомляє про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом - загальні збори). Загальні збори відбудуться 26 квітня 2016 року за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната №819. Початок проведення загальних зборів - о 12 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться в 11 год. 00 хв. та закінчиться в 11 год. 45 хв. Для реєстрації участі в загальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що підтверджує повноваження представника на прийняття участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20 квітня 2016 року. До порядку денного загальних зборів включені наступні питання: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження Висновків та розгляд звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 7. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2015 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2015 року. Акціонери Товариства мають можливість до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 6-й поверх, кімната №619, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В. (тел. +38 (044) 593-77-26 (9057). Голова Наглядової ради А. Майберг
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ПРЕЗИДЕНТ МІРОШНИКОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.04.2016
(дата)