Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 26.02.2008
Дата публікації 27.02.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Марцонь Геннадій Вікторович - Президент (Голова спостережної ради). Тел: 0444559500
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів ВАТ “ЗНКІФ “Резервна нерухомість” 26 лютого 2008 року (Протокол №7).
2. Розміщуються акції прості іменні загальною вартістю 49 585 000 (сорок дев’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч) гривень, кількістю 49 585 (сорок дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят п’ять) штук, шляхом відкритого (публічного) розміщення.
3. Акції прості іменні у документарній формі.
4. Статутний капітал товариста збільшиться на 49 585 000 (сорок дев’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч) гривень шляхом випуску акцій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. ЗАТ «Інвестиційна компанія «Полтавщина» володіє 100% акцій товариства.
5. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються та акцій в обігу до статутного капіталу – 12 048,19 %
6. Права, що надаються власникам акцій:
- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
- вийти в установленому порядку з Фонду шляхом відчуження (в тому числі – продажу на вторинному ринку) належних їм акцій Фонду;
- одержувати інформацію про діяльність Фонду. На вимогу акціонера Фонд зобов’язаний надавати акціонеру для ознайомлення річні баланси, звіти Фонду про його діяльність, протоколи зборів;
- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
7. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом внесення грошових коштів у касу Агента з розміщення та викупу акцій або шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Агента або шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
8. Акції випускаються з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування.
9. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів не планують придбання цінних паперів даного товариства. Конвертація цінних паперів на планується.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент (Голова спостережної ради) Марцонь Геннадій Вікторович