Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.11.2014
Дата публікації 18.11.2014 08:39:14
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
Юридична адреса* 25006, м.Кiровоград, вул.Володарського, 67
Керівник* Ященко Iгор Ярославович - Голова правлiння ВАТ "Кіровоградгаз". Тел: (0522) 24 02 40
E-mail* getman@kirgas.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів.
Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222, місцезнаходження м.Кіровоград, вул. Арсенія Тарковського (вул.Володарського), буд. 67) опублікувало 03.11.2014 року в офіційному друкованому органі (виданні) Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №209 інформацію про проведення річних загальних зборів акціонерів, а також основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004-2013 роки. В зв’язку з технічною помилкою виявленою в тексті, необхідно вважати правильними наступні дані за 2008 рік:
тис.грн.
Найменування показника 2008 рік
Чистий прибуток (збиток) 113

Зміни в повідомленні про проведення загальних зборів опубліковано 18.11.2014 року в офіційному друкованому органі (виданні) Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №220.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства.

В.о Голови правління
ВАТ «Кіровоградгаз» Р.В. Шарандак
17.11.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння ВАТ "Кіровоградгаз" Ященко Iгор Ярославович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.11.2014
(дата)