Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.11.2014
Дата публікації 06.11.2014 12:46:51
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"
Юридична адреса* 25006, м.Кiровоград, вул.Володарського, 67
Керівник* Ященко Iгор Ярославович - Голова правлiння ВАТ "Кіровоградгаз". Тел: (0522) 24 02 40
E-mail* getman@kirgas.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1) Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222, місцезнаходження м.Кіровоград, вул. Арсенія Тарковського (вул.Володарського), буд. 67) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 грудня 2014 року о 14:00-й годині за адресою: м.Кіровоград, вул. Арсенія Тарковського (вул.Володарського), буд. 67, в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі.

2) Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах проводитиметься з 10.00 до 13.45 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складеного станом на 24 год. 00 хв. 5 грудня 2014 року.

3) Час проведення загальних зборів акціонерів: засідання загальних зборів починається об 14 год. 00 хв. та закінчується після оголошення головою загальних зборів про їх закриття.
4) Порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2 Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
6. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2004 – 2013 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2004 - 2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Звіт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2013 роки. Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2004-2013 роки.
8. Затвердження річних звітів ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2013 роки, порядку розподілу прибутку і збитків за 2004-2013 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
9. Про зміну типу акціонерного товариства та затвердження найменування акціонерного Товариства і статуту шляхом викладення його в новій редакції в зв’язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною типу Товариства. Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції статуту і проведення його державної реєстрації з правом передоручення перереєстрації третім особам.
10. Відміна діючих та затвердження нових: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління», що регламентують діяльність органів управління Товариства, в зв’язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Кіровоградгаз».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Припинення повноважень Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».
18. Обрання Голови та членів правління ПАТ «Кіровоградгаз».
19. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2011-2013 фінансових років, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2010-2012 роки.
20. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
21. Про розмежування та відокремлення ліцензійних видів діяльності розподілу та постачання природного газу відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».
22. Про реорганізацію ДП «Центргаз» шляхом приєднання до ПАТ «Кіровоградгаз». Про призначення комісії з реорганізації та затвердження її повноважень і строків проведення реорганізації.
23. Про реорганізацію Будівельно-монтажного управління шляхом перетворення у будівельно – монтажну дільницю ПАТ «Кіровоградгаз».
24. Про реорганізацію Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства шляхом перетворення у дільницю ПАТ «Кіровоградгаз».

5) Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, в робочі дні з 8.00 до 12.00 години за адресою: м.Кіровоград, вул. Арсенія Тарковського (вул.Володарського), буд.67, кім.509, тел. (0522) 24-48-60; в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Гетман О.П.
Для ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними із порядком денним і необхідних для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу або документ, що підтверджує повноваження представника акціонера.

6) Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кіровоградгаз»
за 2004 - 2013 роки (тис.грн.)
Найменування показника звітний період попередній період
2008 рік 2007 рік 2006 рік 2005 рік 2004 рік 2003 рік
Усього активів 220438 201281 181320 147011 134193 279710
Основні засоби 137284 131325 112185 93579 79700 74864
Довгострокові фінансові інвестиції - - - - - -
Запаси 5929 5635 7596 5289 4679 2836
Сумарна дебіторська заборгованість 56610 51890 45524 31505 43574 198357
Грошові кошти та їх еквіваленти 7024 3670 3595 5701 3814 1030
Нерозподілений прибуток 396 283 43 1155 66 -1025
Власний капітал 166707 158446 137779 118595 97019 83559
Статутний капітал 26300 26300 26300 26300 26300 6574
Довгострокові зобов’язання - - - - - -
Поточні зобов’язання 53731 42835 43541 28415 37169 196131
Чистий прибуток (збиток) 3002 240 112 1089 1187 -1065
Середньорічна кількість акцій (шт) 105200000 105200000 105200000 105200000 105200000 26295958
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) - - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - - - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1904 1845 1947 1799 1727 1674

Найменування показника звітний період
2013 рік 2012 рік 2011 рік 2010 рік 2009 рік
Усього активів 336163 320963 297639 240435 235432
Основні засоби 186163 172493 152296 147841 150124
Довгострокові фінансові інвестиції - - - - -
Запаси 15403 14521 11017 8079 5196
Сумарна дебіторська заборгованість 73059 99168 99098 69533 61092
Грошові кошти та їх еквіваленти 54726 28115 19418 3154 6058
Нерозподілений прибуток -27770 -10846 -8721 -8777 -1602
Власний капітал 154940 167717 167640 165798 174429
Статутний капітал 26300 26300 26300 26300 26300
Довгострокові зобов’язання - - - - -
Поточні зобов’язання 181223 153246 129999 74637 61003
Чистий прибуток (збиток) -16924 -136 56 -7175 -4887
Середньорічна кількість акцій (шт) 105200000 105200000 105200000 105200000 105200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1895 2051 1982 1902 1948

7) Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 03.11.2014 року №209 в офіційному друкованому органі (виданні) Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння ВАТ "Кіровоградгаз" Ященко Iгор Ярославович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.11.2014
(дата)