Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2014
Дата публікації 13.03.2014 14:49:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Юридична адреса* 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління. Тел: (044) 490-46-47
E-mail* ssbo@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2014 року о 14-30 годині в приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (каб. № 2-19 г) за адресою: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6.

2. Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися 22 квітня 2014 року з 14-10 до 14-30.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв. 16.04.2014.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1) Призначення лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2) Затвердження звіту про основні напрямки діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2013 році й визначення основних напрямків діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2014 році.
3) Затвердження результатів діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2013 році.
4) Затвердження звіту й висновків Ревізійної Комісії про результати перевірки діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2013 році.
5) Затвердження звіту й висновків Правління за результатами діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2013 році.
6) Затвердження звіту й висновків Спостережної Ради за результатами діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2013 році.
7) Затвердження висновку зовнішнього аудитора про результати перевірки діяльності ПАТ “Альфа-Банк” в 2013 році.
8) Розподіл прибутків й збитків ПАТ “Альфа-Банк ” за 2013 рік.

5. Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішення на Загальних зборах акціонерів можна в робочі дні з 9.00 до 18.00 в приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (каб. № 2-19 г) за адресою: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6. Відповідальний співробітник за надання необхідних матеріалів – Ружанський Олександр.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника період період
звітний 2013рік попередній 2012 рік
Усього активів 29 302 246 25 577 554
Основні засоби 454 067 412 555
Довгострокові фінансові інвестиції 9 304 275 8 951 044
Запаси 10 58
Сумарна дебіторська заборгованість 114 407 171 538
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 665 497 5 476 573
Нерозподілений прибуток (1 284 282) (1 261 612)
Власний капітал 4 212 873 4 102 065
Статутний капітал 4 653 206 4 653 206
Довгострокові зобов'язання 3 000 216 1 785 231
Поточні зобов'язання 22 103 242 19 690 258
Чистий прибуток (збиток) 13 112 33 599
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 094 907 1 094 907
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 722 5 355

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетні «Цінні папери України» (№ 46 (3843) від 12.03.2014 року).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління
ПАТ «Альфа-Банк» В.В. Михайльо

13.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Михайльо Вікторія Вікторівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2014
(дата)