Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 26.09.2013
Дата публікації 26.09.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Тел: (044) 490-46-00
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23494714
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (044) 499-10-41, факс (044) 499-10-35
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ir@alfabank.kiev.ua
1.7. Веб-сайт емітента http://www.alfabank.com.ua/
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://stockmarket.gov.ua/, http://escrin.nssmc.gov.ua/

1.9. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
2. Текст повідомлення
2.1. Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу): лістинг
2.2. Дата дії: 26 вересня 2013 р.
2.3. Найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»
2.4. Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія: іменні відсоткові звичайні облігації
2.5. Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)
2.6. Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 300 000 (триста тисяч) штук
2.7. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках): 100%
2.8. Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13 червня 2013 р.
2.9. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 96/2/2013, дата видачі 23 вересня 2013 р.
2.10. Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
2.11. Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: іменні відсоткові звичайні облігації у бездокументарній формі існування
2.12. Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: Рішення про включення облігацій до лістингу Фондової біржі «Перспектива» було прийнято Головою Правління, про що укладено договір з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» від 26 вересня 2013 р.
2.13. Зміст інформації: Згідно з Листом Фондової біржі «Перспектива» №13/09/26-01 від 26.09.2013 р. іменні відсоткові звичайні облігації серії К емітентом яких є ПАТ «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ 23494714, внесені до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня лістингу ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».
2.14. Права, що надаються власникам облігацій серії K:
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• право пред’являти облігації емітенту до викупу на умовах та в порядку, що визначені в рішенні про розміщення облігацій та цьому проспекті емісії облігацій емітента;
• право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.
Голова Правління ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

В.В. Михайльо
(Найменування посади ) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.

«26» вересня 2013 року
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ПАТ "АЛЬФА-БАНК" Михайльо Вікторія Вікторівна