Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.03.2013
Дата публікації 01.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33151813, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, повідомляє, що 05 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
4. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2012 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.
9. Про затвердження змін до договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
10. Про зміну складу Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» за 2012 рік (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 23159 19487
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3632 10
Поточні фінансові інвестиції 19517 19472
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 5
Власний капітал 19519 19484
Статутний капітал 11229 50000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4310 4275
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3631 1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,18859 566,14029
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,18859 566,14029
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 11229 7325
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 05 квітня 2013 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 01 квітня 2013 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Гарагонич Олександр Васильович.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» О.В. Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2013
(дата)