Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.04.2012
Дата публікації 09.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"
Юридична адреса* 01034 м.Київ вул. Лисенка, 4
Керівник* Мiрошников Юрiй Володимирович - Президент. Тел: 0445815117
E-mail* gots.marina@ps.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26 квітня 2012 року об 11-00 за місцезнаходженням ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» за адресою: Україна, м. Київ, шосе Харківське, 201-203, кабінет 819.
Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт виконавчого органу Товариства за 2011 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2011 року.
Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, розпочнеться 26 квітня 2012 року о 10-00 год. та закінчиться о 10-50 год. Представник акціонера повинен мати довіреність, посвідчену у встановленому порядку, а також документ, що посвідчує особу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 квітня 2012 р.
З матеріалами, що стосуються Порядку денного, можна ознайомитися з 10-00 год. до 17-00 год. у робочі дні за адресою проведення Загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Порядку денного, є Віце - президент з корпоративних питань О.Ф. Бобровніков.
Довідки за телефоном: (044) 5815656.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):


Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 588 315 646 419
Основні засоби (залишкова вартість) 130 818 140 819
Довгострокові фінансові інвестиції 45 45
Запаси 100 911 98 918
Сумарна дебіторська заборгованість 190 696 239 944
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 296 16 221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (608 191) (200 611)
Власний капітал (452 293) (44 713)
Статутний капітал 103 034 103 034
Довгострокові зобов’язання 259 557 105 882
Поточні зобов’язання 593 232 457 974
Чистий прибуток (збиток) (407 580) (196 646)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 544 000 544 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 588 1 353

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», у номері 57 (1310) від 26.03.2012 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Президент Ю.В. Мірошников
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Мiрошников Юрiй Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.04.2012
(дата)