Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

Зміст


1. Основні відомості про емітента X
1. Основні відомості про емітента. Вказано кореспондентський рахунок, що відкритий в НБУ. На поточний момент можна також використовувати IBAN UA033000010000032000102001026. З повним переліком кореспондентських рахунків, які відкриті в інших банках, можна ознайомитись за посиланням: https://alfabank.ua/upload/standard_settlement_instructions_ru.pdf.
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. Дати закінчення дії ліцензії не відповідають дійсності. Ліцензії на окремі види діяльності, отримані банком, видані безстроково.
3. Інформація про посадових осіб емітента X
3. Інформація про посадових осіб емітента. У 4 кварталі 2019 відбулися наступні зміни у складі посадових осіб. І. Наглядова рада: - Ющак Р. з 15.10.2019 р. виведений зі складу Ради рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 (Протокол № 5/2019); - Сантдасані Н. з 15.10.2019 р. виведений зі складу Ради рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 (Протокол № 5/2019); - Єршов А. з 15.10.2019 р. виведений зі складу Ради рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 (Протокол № 5/2019); - Пілецькі М. з 16.10.2019 р. виведений зі складу Ради за власним бажанням на підставі заяви; - Шперк Р.В. з 15.10.2019 р. введений до складу Ради рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 (Протокол № 5/2019); - Браун Д. з 15.10.2019 р. введений до складу Ради рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 (Протокол № 5/2019); - Аначалі А. з 15.10.2019 р. введений до складу Ради рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 (Протокол № 5/2019); ІІ. Правління: - Ступак А.В. з 15.10.2019 р. виведений зі складу Правління згідно з рішенням Наглядової Ради від 15.10.2019 (протокол № 71); - Ющак Р. з 15.10.2019 р. введений до складу Правління згідно з рішенням Наглядової Ради від 15.10.2019 (протокол № 71); - Карчажкін О.Є. з 15.11.2019 р. виведений зі складу Правління згідно з рішенням Наглядової Ради від 15.11.2019 (протокол № 83); - Черкай С.В. з 28.12.2019 р. введена до складу Правління згідно з рішенням Наглядової Ради від 28.12.2019 (протокол № 96).
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: Розділ " Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" не заповнено, оскільки емітенти, зазначені у пункті 1 глави 3 розділу ІІІ Рішення НКЦПФР від 24.12.2013 за № 2826 не розкривають у 4-му кварталі наступну інформацію: - Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента; - Проміжна фінансова звітність; - Висновок про огляд проміжної фінансової звітності.
1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
4.2. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продуктцiї - не заповнюється. Банк-емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4.3. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не заповнюється. Банк-емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
5. Відомості про цінні папери емітента
5. Заповнено таблиці "Інформація про випуски акцій емітента" та "Інформація про облігації емітента". Решта не заповнено, оскільки Банком-емітентом випущено лише акції та облігації.
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
5.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Банк-емітент не випускав інші емісійні цінні папери.
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5.4. інформація про похідні цінні папери емітента - Банк-емітент не випускав похідні цінні папери.
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах X
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. 15.10.2016 р. Відбулось приєднання АТ "Укрсобцанк", код ЄДРПОУ 00039019. До АТ "АЛЬФА-БАНК, як правонаступника, перейшли права власності по наступних компаніях, що перевищує 5 відсотків: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована інвестиційно-будівельна компанія з управління активами "Укрсоц-нерухомість", код ЄДРПОУ 34046870, частка участі 100%; 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрсоцбуд", код ЄДРПОУ 33597609, частка участі 100%; 3. Приватне акціонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій", код ЄГРПОУ 33691415. По решті участі емітента в інших юридичних особах частка не перевищує 5 відсотків. У розділі 6 наведений повний перелік участі емітента в юридичних особах.
7. Інформація щодо корпоративного секретаря X
8. Інформація про вчинення значних правочинів
8. Інформація про вчинення значних правочинів - звітному періоді не приймались рішення уповноваженим органом Банку щодо надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - інформація відсутня.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - у Банка-емітента відсутня інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Банк-емітент протягом звітного періоду не випускав цінних паперів, за якими надано забезпечення третьою особою, щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів - конвертація цінних паперів не здійснювалась.
13. Інформація про заміну управителя
13. Інформація про заміну управителя - не заповнюється, оскільки Банк-емітент не займається діяльністю ФОН.
14. Інформація про керуючого іпотекою
14. Інформація про керуючого іпотекою - не заповнюється, оскільки Банк-емітент не є емітентов іпотечних цінних паперів.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів - не заповнюється, оскільки Банк-емітент не випускав іпотечні цінні папери.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом - не заповнюється, оскільки Банк-емітент не є емітентом іпотечних цінних паперів.
17. Інформація про іпотечне покриття
17. Інформація про іпотечне покриття - не заповнюється, оскільки Банк-емітент не випускав іпотечні цінні папери.
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
17.1. Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття - не заповнюється, оскільки Банк-емітент не випускав іпотечні цінні папери.
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
17.2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям - не заповнюється, оскільки Банк-емітент не випускав іпотечні цінні папери.
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
17.3. інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду- не заповнюється, оскільки Банк-емітент не випускав іпотечні цінні папери.
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
17.4. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття- не заповнюється, оскільки Банк-емітент не випускав іпотечні цінні папери.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - не заповнюється, оскільки Банк-емітент не випускав іпотечні цінні папери.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не подається, оскільки Банк-емітент не випускав боркових цінних паперів, за якими існує забезпечення третьої сторони.
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не подається, оскільки Банк-емітент не випускав цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - не подається, Банк-емітент складає проміжну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. Розділ " Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не заповнено, т.к. емітенти, зазначені у пункті 1 глави 3 розділу ІІІ Рішення НКЦПФР від 24.12.2013 за № 2826 не розкривають у 4-му кварталі наступну інформацію: - Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента; - Проміжна фінансова звітність; - Висновок про огляд проміжної фінансової звітності.
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). Розділ "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не заповнено, оскільки емітенти, зазначені у пункті 1 глави 3 розділу ІІІ Рішення НКЦПФР від 24.12.2013 за № 2826 не розкривають у 4-му кварталі наступну інформацію: - Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента; - Проміжна фінансова звітність; - Висновок про огляд проміжної фінансової звітності.
24. Проміжний звіт керівництва X
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки X