Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23494714
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 28.12.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

28.12.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
00016-11-б/б
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правлiння       Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 80000 03150 Київ Велика Василькiвська, 100
4.Ідентифікаційний код юридичної особи 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490 46 00 044 490 46 01
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. ДУ "АРIФРУ"
21676262
804
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents 02.01.2020
(адреса сторінки) (дата)