Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

Титульний аркуш

29.01.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09462-65-б/б
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голови Правлiння       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2019 р.

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 23494714
4. Місцезнаходження 01001 м. Київ вул. Велика Васильківська, буд. 100
5. Міжміський код, телефон та факс (044)-490-16-45 факс: (044)-490-46-37
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
804
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://alfabank.ua/investor-relations 29.01.2020
(адреса сторінки) (дата)