Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

Інформація про посадових осіб емітента


Посада* Голова Правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор
Опис Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних зборiв та Спостережної Ради Банка, представляти Банк в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами, а також з працiвниками Банку; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Банку, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, а також розпоряджатися майном i коштами Банку з урахуванням обмежень, передбачених положеннями про органи управлiння Банку. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi Правлiння iз Спостережною Радою Банку та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй Радi Банку за всiма напрямками дiяльностi Банк. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: З 16.05.2000р. – Заступник Голови Правління АКБ «Київiнвестбанк («ЗАТ " Альфа - Банк") з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фінансовий директор ТОВ «Альфа-Капітал» з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ «Альфа-Капітал» з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ «Альфа-Капітал» З 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк") Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Член Правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дидишко Вiталiй В’ячеславович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник управління ризиків
Опис Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: З 18.07.2013р. по 31.10.2017р.- начальник управлiння ризикiв ПАТ «Дочерний банк Сбербанка России» З 01.01.2017р. По теперiшнiй час - Директор Департаменту з управлiння ризиками ПАТ "Альфа-Банк". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада* Член Правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саченко Андрiй Миколайович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор блоку "Інформаційні технології"
Опис Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: З 15.07.2002р. по 30.06.2011р. ВАТ "Альфа-Банк": З 11.01.2009р. - директор Дирекцiї централiзованих технологiй Блока IТ З 05.07.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк": З 05.07.2011р. - директор Блока "Iнформацiйнi технологiї" З 30.04.2014р. - Вiце-Президент Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада* Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головкова Свiтлана Геннадiївна
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** в.о.Головного бухгалтера Управління бухгалтерського обліку та звітності
Опис Головний бухгалтер Банку вiдповiдає за органiзацiю контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком; складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; пiдготовку пропозицiй стосовно планових показникiв дiяльностi Банку; вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку в межах своєї компетенцiї. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: З 08.07.2005р. по теперішній час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"): з 08.07.2005р. – провідний економіст вiддiлу методології бухгалтерського обліку та звітності з 13.12.2006р. – заступник головного бухгалтера- начальник вiддiлу методології бухгалтерського обліку та звітності з 01.10.2008р. – заступник головного бухгалтера з методології бухгалтерського обліку та звітності з 23.03.2017р. – в.о.Головного бухгалтера Управління бухгалтерського обліку та звітності з 22.05.2017р. - Головний бухгалтер Управління бухгалтерського обліку та звітності Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада* Член Наглядової Ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Авен Петро Олегович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1955
Освіта** Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Стаж роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член Ради директорів
Опис Члени Наглядової Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Наглядової Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Наглядової Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку. Загальний стаж роботи вказаний відповідно до наданих даних про трудову діяльність. Інформація про займані посади та стаж роботи за останні п'ять років:: з 31.10.2016 по 07.02.2017 – ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової ради, в. т.ч. з 10.11.2016 по 07.02.2017 Голова Наглядової ради; з 11.11.2015 по теперішній час – LetterOne Investment Holdings S.A., Член Ради Директорів; з 11.03.2015 по теперішній час – ABH HOLDINGS S.A., Член Ради Директорів, Голова Ради Директорів; з 25.10.2013 по теперішній час - LetterOne Holdings S.A., Член Ради Директорів; з 03.12.2013 по теперішній час – Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти «Московський Державний Університет ім. М.В. Ломоносова», Член Ради з піклування; з 03.08.2011 по 27.12.2017 – ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Голова Спостережної ради; з 28.12.2017 по теперішній час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової ради; з 20.07.2011 по теперішній час – Некомерційне партнерство «Російська рада з міжнародних справ», член Президії; з 02.07.2007 по 04.07.2017– Громадська Рада при ТПП РФ «Російсько-Латвійський ділова рада», Керівник; з 28.06.2007 по теперішній час - АТ «Альфа Страхування», Голова Ради директорів; з 29.07.2002 по теперішній час – АТ «Латвіяс бальзамс», Член Ради; з 02.11.1998 по теперішній час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Російська Федерація), Член Ради директорів. Є представником акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAІNE LІMІTED), якому належить 57,6006 % простих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК». Опосередковано володіє 11,881235 % через Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) (12,4018%), якому належить 57,6006% акцій Банку. Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) належить 100% Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якому належить 38,2019% акцій Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу переобрано відповідно до рішення чергових Загальних Зборів акціонерів від 24.04.2019, протокол № 2/2019.


Посада* Член Наглядової Ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карiмов Iльдар Альфредович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1961
Освіта** Московський Державний Університет ім. М.В. Ломоносова, 1983, економічна кібернетика, економіст-кібернетик; кандидат економічних наук, 1986
Стаж роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член Наглядової ради;
Опис Члени Наглядової Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Наглядової Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Наглядової Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку. Загальний стаж роботи вказаний відповідно до наданих даних про трудову діяльність. Інформація про займані посади та стаж роботи за останні п'ять років: з 31.10.2016 по теперішній час – АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член Наглядової ради; з 24.12.2014 по 29.11.2015 – ПАТ «Балтійський Банк» (Російська Федерація), Член Ради Директорів; з 09.01.2013 по 13.06.2013 – ЗАТ «Альфа-Банк Фінанс» (до 06.03.2013 ЗАТ «АКБ «БЕЛРОСБАНК», Білорусь), Член Ради Директорів; з 30.09.2011 по 07.11.2017 – ТОВ УК «Альфа-Капітал» (Російська Федерація), Член Ради Директорів; з 13.09.2011 по 04.09.2017 – ТОВ «СКМ» (Сентинел Кредит Менеджмент) (Російська Федерація), Член Ради Директорів; з 31.12.2009 по 30.11.2014 – ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГЗ С.А. (ABH HOLDІNGS S.A., Люксембург), Член Ради Директорів; з 25.02.2009 по 16.09.2017 - АТ Дочірній Банк «Альфа-Банк» (Казахстан), Член Ради Директорів, в т.ч. з 09.09.2011 по 20.12.2015 – Голова Ради Директорів; з 07.07.2008 по 03.12.2013 – ЗАТ «Альфа-Банк» (Білорусь), Член Наглядової Ради; з 26.02.2006 по теперішній час – АТ «Альфа-Банк» (Російська Федерація), Директор з корпоративного розвитку, планування та контролю; в т.ч. з 27.02.2006 по 28.09.2016 – Член Ради Директорів; з 29.04.2005 по теперішній час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової ради; з 20.06.2001 по теперішній час – ВАТ «Альфа Страхування» (Російська Федерація), Член Ради Директорів; Є представником акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAІNE LІMІTED), якому належить 57,6006% простих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК». Посадову особу переобрано відповідно до рішення чергових Загальних Зборів акціонерів від 24.04.2019, протокол № 2/2019. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Член Наглядової Ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галiєв Ернест Едуардович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1972
Освіта** Харківський державний економічний університет ім. С. Кузнеця (Україна), 1994, економічна інформатика і автоматизовані системи управління, спеціаліст
Стаж роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** член Наглядової ради
Опис Члени Наглядової Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Наглядової Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Наглядової Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку. Загальний стаж роботи вказаний відповідно до наданих даних про трудову діяльність. Інформація про займані посади та стаж роботи за останні п'ять років: з 02.04.2018 по теперішній час - АТ "УКРСОЦБАНК" (Україна), член Наглядової ради з 28.04.2010 по теперішній час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), член Наглядової ради Є незалежним членом Наглядової ради Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу переобрано відповідно до рішення чергових Загальних Зборів акціонерів від 24.04.2019, протокол № 2/2019.


Посада* Член Наглядової Ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бакстер Ендрю Джон
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1966
Освіта** Університет Вітватерсранда (University of the Witwatersrand, ПАР), 1988, Бухгалтерська справа, Бакалавр Університет Вітватерсранда (University of the Witwatersrand, ПАР), 1987, Торгівля, Бакалавр
Стаж роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член Наглядової ради;
Опис Члени Наглядової Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Наглядової Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Наглядової Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку. Загальний стаж роботи вказаний відповідно до наданих даних про трудову діяльність. Інформація про займані посади та стаж роботи за останні п'ять років:: з 07.02.2017 по теперішній час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової ради; з 23.05.2016 по теперішній час - Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), Член Наглядової ради; з 21.03.2016 по теперішній час – ABH HOLDINGS S.A. (Люксембург), Член Ради директорів; з 03.11.2015 по теперішній час - Ей-Бі-Ейч Файненшл Лтд, (Кіпр), Член Ради Директорів (на умовах контракту); з 26.06.2013 по теперішній час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Російська Федерація), Член Ради директорів; з 06.02.2006 по 31.07.2013 - ВАТ «АЛЬФА-БАНК» (Російська Федерація), Член Правління, в т.ч. з 11.09.2006 по 31.07.2013 Заступник Голови Правління; з 01.07.2005 по 31.07.2013 - ВАТ «АЛЬФА-БАНК» (Російська Федерація), Фінансовий директор Є представником акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAІNE LІMІTED), якому належить 57,6006 % простих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК». Посадову особу переобрано відповідно до рішення чергових Загальних Зборів акціонерів від 24.04.2019, протокол № 2/2019. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Член Наглядової Ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шведлер Мартiн
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1968
Освіта** Інсбрукський університет імені Леопольда і Франца (Австрія), 1994, Правознавство, Магістр
Стаж роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Керуючий партнер
Опис Члени Наглядової Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Наглядової Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Наглядової Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку. Загальний стаж роботи вказаний відповідно до наданих даних про трудову діяльність. Інформація про займані посади та стаж роботи за останні п'ять років: з 15.10.2019 - по теперішній час АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової ради з 28.12.2017 по 15.10.2019 - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Голова Наглядової ради; з 01.02.2015 по теперішній час - Arcus Advisors Gmbh (Австрія), Керуючий партнер; з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Франція), Старший радник; з 01.04.2002 по 30.06.2014 - Raiffeisen Bank International ооо (Росія), Головний виконавчий директор; Незалежний член Наглядової Ради. Посадову особу переобрано відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів від 15.10.2019, протокол № 5/2019. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Член Правління
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Харченко Поліна Сергіївна
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор департаменту фінансового моніторингу
Опис Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: З 23.05.2016 по 28.02.2018 – директор департаменту фінансового моніторингу ПАТ АБ «Укргазбанк» З 01.03.2018р. по теперішній час - Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу ПАТ "Альфа-Банк" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


Посада* Корпоративний секретар
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кушнiрук Олександр Андрiйович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1982
Освіта** виша
Стаж роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник відділу адміністрування колегіальних органів Управління корпоративного секретаря
Опис До повноважень Корпоративного секретаря входить: - вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві; - здійснення моніторингу відповідності статуту Банку та його внутрішніх положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в статуті Банку та його внутрішніх положень; - прийняття участі у розробці проектів статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних документів Банку, а також змін та доповнень до них; - здійснення моніторингу за дотриманням органами управління Банку внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом Банку, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Банку. Інформування Спостережної ради про виявлені недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Банку; - забезпечення обміну інформацією між органами управління Банку та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Банком процедурами щодо надання інформації; - забезпечення отримання членами Наглядовій ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків; - ознайомлення новообраних членів Наглядовій ради з встановленим порядком роботи органів управління Банку; - організація проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядовій ради; - забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням про Наглядову раду, засідань Наглядовій ради, в тому числі у формі заочного опитування; - ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядовій ради; - надання Наглядовій раді інформації щодо виконання або невиконання прийнятих нею рішень, а також про виявлені порушення, допущені при їх виконанні. Стаж роботи: З 15.11.2010р. по теперішній час - ПАТ "Альфа-Банк": З 15.11.2010р. – корпоративний секретар Управління корпоративного адміністрування та зовнішніх перевірок з 02.01.2013р. – начальник відділу корпоративного адміністрування з 05.05.2015р. – керівник з адміністрування колегіальних органів відділу корпоративного секретаря з 04.05.2016р. - начальник відділу адміністрування колегіальних органів Управління корпоративного секретаря. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.


Посада* Член Правління
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сєрьожин Дмитро Олександрович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1975
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний менеджер
Опис Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: З 16.07.2001 по 01.03.2012 - ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" (77281668971), Російська Федерація: 16.07.2001 - 09.12.2001 - Заступник головного бухгалтера; 10.12.2001 - 03.04.2006 - Заступник головного бухгалтера - начальник Управління бухгалтерського обліку; 04.04.2006 - 08.01.2008 - Заступник головного фінансового директора; 09.01.2008- 31.01.2012 - Фінансовий директор Блоку "Фінанси"; 01.02.2012 - 01.03.2012 - Директор з фінансових питань Дирекції з розвитку корпоративного управління Блоку "Головного керуючого директора"; З 02.03.2013 по 18.01.2017 р. АТ "АЛЬФА-БАНК"(23494714) Україна: 02.03.2012 - 01.04.2012 - Перший заступник голови правління; 02.04.2012 - 14.04.2015 - Перший заступник Голови Правління, член Правління; 14.04.2015 - 18.01.2017 - Перший Віце-Президент"; З 19.01.2017 по 25.04.2017 - ПАТ "УКРСОЦБАНК" (00039019), Генеральний менеджер З 25.05.2017 по теперішній час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (23494714): 25.05.2017 - 19.05.2019 - Головний фінансовий директор; 20.05.2019 по теперішній час - член Правління, Головний фінансовий директор. Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю. Введено до складу Правління згідно з рішенням Наглядової Ради від 20.05.2019 (протокол № 29). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Член Правління
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луканов Олександр Костянтинович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член Спостережної ради
Опис Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: З 01.02.2006 по теперішній час АТ "АЛЬФА-БАНК": з 01.02.2006р. – заступник Голови Спострежної Ради – Президент; з 30.11.2009р. – по теперішній час ПАТ "Альфа-Банк"; з 30.11.2009р. – Президент, Головного Керуючого директора ПАТ "Альфа-Банк"; з 30.11.2009р. - Член Правління АТ "АЛЬФА-БАНК"; з 06.03.2013р. – по теперішній час Президент АТ "АЛЬФА-БАНК"; з 20.05.2019р. – Член Правління; з 01.11.2019 р. - Президент Блоку "Корпоративно-Інвестиційного"; Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю. Введено до складу Правління згідно з рішенням Наглядової Ради від 20.05.2019 (протокол № 29). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Член Правління
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ющак Рафал Марчин
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Керуючий директор
Опис Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: з 15.10.2019 р. – Генеральний менеджер, член Правління, АТ "АЛЬФА-БАНК", Україна; з 24.04.2019 по 15.10.2019 - Член Наглядової Ради, АТ "АЛЬФА-БАНК", Україна; з 02.04.2015 по 14.10.2019 - Керуючий директор, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", Білорусь; з 01.01.2012 - 28.02.2015 - GETIN Holding S.A. (Гетін Холдінгс С.А.), Польща, Голова Правління, Заступник Голови Правління; з 15.04.2010 по 31.12.2011 - PROKOM Investmens S.A. (Проком Інвестменс С.А.), Польща, Заступник Голови Правління; з 27.10.2008 по 29.01.2010 - Перший Український Міжнародний Банк, Україна, Голова Правління; з 01.05.2005 по 30.06.2008 - PKO Bank Polski (ПКО Банк Польські), Польща, Голова Правління, Керуючий директор, член Правління банку; з 01.09.1998 по 31.07.2005 - Bank Handlowy w Warszawie (Комерційний банк у Варшаві), Польща, Виконавчий директор; з 01.08.1996 по 31.08.1998 - Societe Generale Succursale de Varsovie Oddzial w Warszawie (Сосьєте Женералє де Варсовіє Оддзіал у Варшаві), Польща, Асистент внутрішнього контролера, внутрішній контролер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю. Введено до складу Правління згідно з рішенням Наглядової Ради від 15.10.2019 (протокол № 83). . .


Посада* Член Правління
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черкай Світлана Валеріївна
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1964
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор департаменту філійної мережі ПАТ "Піреус Банк МКБ"
Опис Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: з 28.12.2019 по теперішній час - АТ "АЛЬФА-БАНК", Україна, Член Правління, Директор з продажів та дистрибьюції; з 26.08.2014 по теперішній час - АТ "АЛЬФА-БАНК", Україна, Директор з продажів та дистрибьюції; з 01.07.2013 по 15.08.2014 - ПАТ "Піреус Банк МКБ", Україна, Директор департаменту філійної мережі Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю. Введено до складу Правління згідно з рішенням Наглядової Ради від 28.12.2019 (протокол № 96). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Голова Наглядової Ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шпек Роман Васильович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1954
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 43
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член Ради
Опис Голова Наглядової Ради керує роботою Ради, зокрема: Органiзовує роботуНаглядової Ради, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення протоколу Наглядової Ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює контроль за виконанням рiшень Ради, визначає порядок денний засiдань Ради, забезпечує ефективне функцiонування Ради шляхом призначення засiдань, надання повiдомлень про початок i дату проведення засiдань та своєчасне розповсюдження необхiдних матерiалiв, забезпечує вiдкрите обговорення та вiдвертий обмiн думками на засiданнях i належного рiвня розгляду на них усiх питань, спiвпрацює з Головою Правлiння Банку та акцiонерами, забезпечує ефективну оцiнку роботи Ради, здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ради у межах її повноважень. Загальний стаж роботи вказаний відповідно до наданих даних про трудову діяльність. з 15.10.2019 по теперішній час - АТ "АЛЬФА-БАНК", Україна, Голова Наглядової Ради; з 01.01.2014 по теперішній час - Незалежна асоціація юанків України, Ролова Ради; з 11.10.2010 по 15.10.2019 - АТ "АЛЬФА-БАНК", Україна, Старший радник Президента; з 16.04.2010 по 01.09.2015 - Національний банк України, Член Ради; з 03.10.2008 по 10.10.2010 - ЗАТ "Альфа-Банк", Україна, Член Правління; з 08.07.2008 по 02.10.2008 - ЗАТ "Альфа-Банк", Україна, Заступник Голови Правління, Директор по роботі з органами державної влади; з 25.02.2008 по 07.07.2008 - ЗАТ "Альфа-Банк", Україна, Віце-Президент, Директор по роботі з органами влади; з 13.05.2000 по 18.02.2008 - Міністерство Закордонних Справ України, Представник України при Європейських Співтовариств (ЄС); з 03.07.1996 по 05.05.2000 - Національне агенство України з реконструкції та розвитку, Голова Національного агенства України з реконструкції та розвитку; з 03.07.1995 по 02.07.1996 - Кабінет Міністрів України, Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки; з 30.08.1993 по 03.07.1995 - Міністерство економіки України, Міністр економіки України; з 26.11.1992 по 29.08.1993 - Міністерство економіки України, Перший заступник Міністра економіки України; з 27.03.1992 по 25.11.1992 - Міністерство України у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Міністр України у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва; з 14.09.1991 по 26.03.1992 - Державний комітет України з деревообробної промисловості, Заступник Голови Правління державного комітета України з деревообробної промисловості; з 15.08.1989 по 30.08.1991 - Міністерство лісової промисловості, Заступник Міністра лісової промисловості УРСР. Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAІNE LІMІTED), якому належить 57,6006% простих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК». Посадову особу обрано відповідно до рішення чергових Загальних Зборів акціонерів від 15.10.2019, протокол № 5/2019. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Член Наглядової Ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Браун Девід Марк
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1960
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 42
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний Директор з управління ризиками Дирекції з управління ризиками Блоку Головного керуючого директора
Опис Члени Наглядової Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Наглядової Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Наглядової Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку. Загальний стаж роботи вказаний відповідно до наданих даних про трудову діяльність. Інформація про займані посади та стаж роботи за останні п'ять років: з 15.10.2019 по теперішній час - АТ "АЛЬФА-БАНК", Україна, Член Наглядової Ради; з 25.10.2018 по теперішній час - АТ "Альфа-Банк", Казахстан, Член Наглядової Ради; з 05.08.2019 по теперішній час - АТ "Альфа-Банк", Російська Федерація, Радник Блоку Головного керуючого директора; з 01.10.2013 по 04.08.2019 - АТ "Альфа-Банк", Російська Федерація, Головний Директор з управління ризиками Дирекції з управління ризиками Блоку Головного керуючого директора; з 16.01.2016 по 15.08.2013 - ЗАТ "ВТБ Капітал", Російська Федерація, Радник Апарату Ради Директорів; з 13.04.2012 по 23.10.2012 - АТ "ВТБ БАНК", Російська Федерація, Член Спостережної Ради; з 25.10.2011 по 30.11.2012 - ВАТ Банк ВТБ, Російська федерація, Радник заступника Голови Правління - Старшого віце-президента; з 28.03.2011 по 24.10.2011 - ЗАТ "ВТБ Капітал", Російська Федерація, Радник з операційцних питань Апарату Президента; з 01.01.2009 пл 22.03.2011 - ВТБ Капітал, Великобританія, Директор з управління ризиками, Головний операційний директор; з 01.01.2008 по 01.12.2008 - Merrill Lynch International (Мерріл Лінч Інтернешенел), Великобританія, Керуючий директор, Керівник Групи оцінки продукту; з 01.09.2005 по 01.12.2007 - Financial Services Authority (Файненшел Сервісез Асоріті), Великобританія, Менеджер, Маркет-Ризик Група, Старший куратор Управління контролю ризиками, Інвестиційно-банківський управління; 01.05.2004 по 01.05.2005 - Merrill Lynch International (Мерріл Лінч Інтернешенел), Великобританія, Начальник Управління ринковими ризиками для країн Європи, Близького Сходу і Африки; з 01.11.2000 по 01.03.2004 - Commerzbank Securities Ltd (Комерцбанк Сек"юрітіз ЛТД), Великобританія, Глава підрозділу ринків, що розвиваються і валютної торгівлі, Член Виконавчого Комітету; з 01.03.1996 по 01.10.2000 - Donaldson, Lufkin&Jenrette International (Дональдсон, Люфкін енд Дженретт Інтернешенал), Великобританія, Керуючий директор, Начальник управління ризиками, Старший віце-президент; з 01.11.1994 по 01.02.1996 - Banсo Santander S.A. (Банко Сантандер С.А.), Великобританія, Старший менеджер; з 01.02.1987 по 01.10.1994 - Bankers Trust Company (Бенкерс Траст Компані), Великобританія, Віце-Президент; з 01.10.1986 по 01.02.1987 - Citibank Savings Ltd (Сітібанк Сейвінгс Лтд), Великобританія, ІТ-аналітик, Група підтримки персональних комп'ютерів; з 01.01.1983 по 01.01.1986 - Conoco (UK) Ltd (Коноко (ЮК) Лтд), Великобританія, Аналітик, Група операційних досліджень; з 01.01.1983 по 01.01.1984 - MVA Systematica Ltd (МВА Сістематика Лтд), Великобританія, Програміст аналітик, планування транспортних систем; з 01.01.1978 по 01.01.1980 - R. Travers Morgan & Partners (Р. Треверс Морган та партнери), Великобританія, Інженер з проектування павтомобільних доріг. Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAІNE LІMІTED), якому належить 57,6006% простих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК». Посадову особу обрано відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів від 15.10.2019, протокол № 5/2019. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Член Спостережної Ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Аначали Аднан
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж роботи (років)** 34
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Голови - Член Спостережної Ради
Опис Члени Наглядової Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Наглядової Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Наглядової Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку. Загальний стаж роботи вказаний відповідно до наданих даних про трудову діяльність. з 15.10.2019 - по теперішній час АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Наглядової ради з 26.05.2009 по 15.08.2019 - ВАТ "Кредитвест Банк Україна",Голова Правління, Голова Спостережної Ради, Заступник Голови - Член Спостережної Ради; з 10.01.2006 по 09.02.2009 - ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", Україна, Начальник управління з роботи з фінансовими інститутами; з 01.10.2002 по 01.10.2005 - ВАТ "АЛЬФА-БАНК", Російська Федерація, Віце-Президент - Керівник відділу корпоративних клієнтів; з 01.04.1994 по 01.08.2002 - Япи Креді Банк Москва (YAPI KREDI BANK MOSCOW), Російська Федерація, Голова відділу Казначейства, Виконавчий віце-президент та член Правління; з 01.01.1986 по 01.01.1993 - Япи ве Креді Банкаси А.Ш. (Yapi ve Kredi Bankasi A.S.), Туреччина, Старший ділер у Відділі казначейства, Дилер. Незалежний член Наглядової Ради. Посадову особу переобрано відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів від 15.10.2019, протокол № 5/2019. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


_______________

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

**Заповнюється щодо фізичних осіб.