Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23494714
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 30.01.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.01.2020 припинено повноваження Головний бухгалтер Головкова Свiтлана Геннадiївна - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Наказу №923-К вiд 30.01.2020 року Акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (далi - Банк) Головкову Свiтлану Геннадiївну (паспорт: МЕ № 341226, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 29.11.2003) переведено з посади Головного бухгалтера на посаду Заступник Головного бухгалтера з 30.01.2020 за її згодою.
Пiдставою для прийняття рiшення про переведення з посади Головного бухгалтера на посаду Заступник Головного бухгалтера є Наказ №923-К вiд 30.01.2020 року Банку.
Головкова Свiтлана Геннадiївна до переведення працювала на посадi Головного бухгалтера з 22.05.2017 року (з дати погодження Нацiональним банком України на посаду Головного бухгалтера (2 роки 8 мiсяцiв), до дати погодження Нацiональним банком України на посаду Головного бухгалтера виконувала обов‘язки головного бухгалтера з 23.03.2017 року (два мiсяцi)).
Головкова Свiтлана Геннадiївна не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Головкова Свiтлана Геннадiївна часткою в статутному капiталi АТ «АЛЬФА-БАНК» не володiє.
30.01.2020 призначено Головний бухгалтер Савенко Олексiй Володимирович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Наказу №923-К вiд 30.01.2020 року Акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (далi - Банк) Савенко Олексiя Володимировича (паспорт: СА 724707, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл., дата видачi - 26.03.1998 р) призначено на посаду Головного бухгалтера. Савенко Олексiя Володимировича призначено на посаду Головного бухгалтера у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Посадова особа обрана на невизначений строк. Савенко Олексiй Володимирович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
з 01.11.2012 по 16.01.2018 - керiвник напрямку мiжнародної фiнансової звiтностi вiддiлу мiжнародної фiнансової звiтностi Управлiння фiнансової звiтностi та контролiнгу АТ "АЛЬФА - БАНК".
з 17.01.2018 по 24.05.2018 - Радник ПАТ "УКРСОЦБАНК".
з 24.05.2018 по 11.10.2019 - Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi блоку "Фiнанси" ПАТ "УКРСОЦБАНК".
з 15.10.2019 по 30.01.2020 - Директор бухгалтерського облiку та звiтностi блоку "Фiнанси" АТ "АЛЬФА - БАНК".
з 30.01.2020 по теперiшнiй час - Головний бухгалтер Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi блоку "Фiнанси" АТ "АЛЬФА - БАНК".