Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23494714
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 28.12.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.12.2019 призначено Член Правлiння, Директор з продажiв i дистрибуцiї Черкай Свiтлана Валерiївна - 0
Зміст інформації:
28.12.2019 року рiшенням №96 Наглядової Ради Акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (далi - Банк) Черкай Свiтлану Валерiївну (паспорт: СО874926, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 25 сiчня 2002 року) призначено на посаду член Правлiння, Директор з продажiв i дистрибуцiї. Черкай Свiтлану Валерiївну призначено на посаду член Правлiння, Директор з продажiв i дистрибуцiї у зв’язку з виробничою необхiднiстю. Посадова особа обрана на невизначений строк. Черкай Свiтлана Валерiївна часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 06.10.2014 по 27.12.2019 – Директор з продажiв i дистрибуцiї АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна).