Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

Інформація про облігації емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
05.09.2017 73/2/2017-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000198931 1 1000 300000 Бездокументарні іменні 300000000 18.5 Чотири рази на рiк 316.57 21.06.2023
Опис Облiгацiї серiї S перебувають в обігу. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Облiгацiї серiї S було розмiщено в повному обсязі достроково. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №73/2/2017 вiд 05 вересня 2017 року було видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29 листопада 2018 року. Облiгацiї серiї S додаткового забезпечення не мають. За випуском облігацій передбачено достроковий викуп та перегляд відсоткової ставки – раз на рік. З 26 червня 2019 року на 5-8 купонні періоди Банком встановлено процентну ставку – 18,5% річних.