Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

Проміжний звіт керівництва


Важливі події, які відбулися упродовж звітного періоду та їх вплив на проміжну фінансову звітність У жовтні 2019 року відбулось об’єднання АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «Укрсоцбанк». В результаті об’єднання суттєво покращилися ряд фінансових показників діяльності банку. Незважаючи на те, що при об'єднанні Банком були поглинені значні збитки АТ «Укрсоцбанк» (близько 9 млрд грн.), капітал об'єднаного Банку збільшився на чверть (на 26%) до рівня 8,5 млрд грн. Таке позитивний вплив на капітал мав статутний капітал, який в результаті об'єднання збільшився майже в 2,5 рази (з 12 млрд.грн. до обсягу 29 млрд.грн.). Крім того, збільшення статутного капіталу в об'єднаному Банку позитивно вплинуло на економічні нормативи, а саме: - норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) збільшився з 14,9% до 15,6% (згідно з вимогами регулятора повинен бути не менше 10%); - норматив достатності основного капіталу (Н3) збільшився з 10,2% до 11,0% (за вимогами регулятора - не менше 7%). З 1 січня 2019 року набрав чинності новий стандарт фінансової звітності МСФЗ 16 «Оренда». МСФЗ 16 замінює діючі вимоги щодо обліку оренди, що містяться у МСБО 17 «Оренда», КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода оренду», ПКТ-15 «Операційна оренда – заохочення» та ПКТ-27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ 16 запроваджує єдину модель обліку орендарями договорів оренди, яка передбачає їх відображення на балансі орендаря, як визнання Активу з права користування, що являє собою право використовувати базовий актив, і Зобов’язання орендаря з лізингу (оренди), що являє собою обов’язок здійснювати орендні платежі. Зазначені нові стандарти не мали суттєвого впливу на діяльність Банку. Значного впливу на капітал та Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід немає. Опис основних ризиків Керівництво ідентифікує основні зони ризиків та вживає заходи щодо їх мінімізації. Менеджмент регулярно отримує та аналізує управлінську звітність щодо кредитного, ринкового (процентного та валютного), операційного ризиків, ризику ліквідності та комплаєнс –ризику. Керівництво Банку звертає особливу увагу на ринковий ризик як на істотний фактор, що впливає на фінансовий результат Банку у випадку суттєвих змін на ринку. Ринковий ризик поділяється на валютний, процентний ризики та ризик ліквідності. Кожному типу ризику приділяється окрема увага, розроблені відповідні нормативні документи щодо методів, пов’язаних з їх оцінкою та управлінням Опис основних невизначеностей При підготовці даної проміжної звітності, істотні судження, зроблені керівництвом у застосуванні облікової політики, та основні джерела невизначеності оцінок, були ті ж самі, що застосовувалися до окремої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року. Облікові оцінки, пов’язані із визначенням сум резервів на покриття збитків від знецінення кредитів, є основним джерелом невизначеності оцінки у зв’язку із тим, що: - вони є особливо чутливими до змін від періоду до періоду, оскільки припущення щодо майбутнього рівня невиконання зобов’язань та оцінка потенційних збитків, пов’язаних зі знеціненням кредитів та наданих коштів, базується на останніх показниках діяльності Банку; - будь-яка істотна різниця між очікуваними збитками Банку (відображено у складі резервів) та фактичними збитками вимагатиме від Банку формування резервів, які, у випадку істотної відмінності, можуть суттєво вплинути на його Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) та Звіт про фінансовий стан (Баланс) у майбутніх періодах. Також облікові оцінки, пов’язані з оцінкою нерухомості є основним джерелом виникнення невизначеності оцінки, тому що визнання зміни оцінок може потенційно мати суттєвий вплив.