Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23494714
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 21.02.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 21.02.2020 8100000 60284202 13.43636
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 21.02.2020, Протокол № 14; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова Рада; Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України на сумму 8 100 000 000,00 гривень, термін погашення 06.03.2020, номінальна ставка - 11%; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 60284202 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,43636%; Загальна кількість голосів 8 (вісім) , кількість голосів, що проголосували "за" - 8 ( вісім); Договір між Національним банком України та АТ "АЛЬФА-БАНК": Генеральний договір №40-04/90 за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України від 30 листопада 2015 року.