Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 1 квартал 2020 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Інформація про облігації емітента Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість Подивитися
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Подивитися
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Подивитися
Проміжна фінансова звітність банку Подивитися
Проміжний звіт керівництва Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися