Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.03.2020 16:21:01
Дата здійснення дії: 30.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  23494714
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (код ЕДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» 30 квітня 2020 року о 10:30 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1.

 

Реєстрація учасників річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 30 квітня 2020 року за місцем його проведення з 10:00 до 10:15 (за київським часом). Початок Зборів - 10:30.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку - станом на 24 годину 26 квітня 2020 року.

 

Проект порядку денного з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів
 

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Іванова Тетяна  Михайлівна - Голова комісії, Магомедова Мар’ям Омарівна – член комісії.

 

 1. Розгляд Звіту про ефективність роботи Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2019 рік.

Проект рішення:

2.1. Прийняти до відома висновки звіту про ефективність роботи Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2019 рік.

 

 1. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «АЛЬФА-БАНК»

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

 

 1. Затвердження розміру винагороди членам Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

4.1. Затвердити розмір винагороди членам Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» та виплатити винагороду відповідно до розміру та умов, зазначених у додатку до цього Протоколу.

 

 1. Розгляд Звіту про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

Проект рішення:

5.1. Прийняти до відома звіт про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

 

 1. Розгляд звіту та висновків суб’єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків суб’єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Прийняти до відома звіт та висновки суб’єкта аудиторської діяльності - ТОВ Аудиторська фірма "РСМ УКРАЇНА" про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2019 рік.

 

 1. Затвердження річної фінансової звітності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2019 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2019 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та результати діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2019 рік.

 

 1. Затвердження Звіту про управління.

Проект рішення:

8.1. Затвердити Звіт про управління.

 

 1. Про розподіл прибутку, отриманого АТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення:

9.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» у 2019 році прибуток таким чином – 10 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, 90 відсотків отриманого прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років.

 

 1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

10.1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» у 2019 році не нараховувати й не виплачувати.

 

 1. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

 1. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до Положення про Наглядову РадуАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

 1. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

13.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

 1. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

14.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

 1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

15.1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК»: Шпека Романа Васильовича, Шведлера Мартіна, Авена Пьотра Олеговича, Аначалі Аднана, Бакстера Ендрю Джона, Галієва Ернеста Едуардовича, Девіда Марка Брауна, Карімова Ільдара Альфредовича.

15.2. Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» набирає чинності з моменту обрання нового складу Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом кумулятивного голосування.

 

 1. Обрання членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

Проект рішення не пропонується, оскільки це пов’язано з кумулятивним голосуванням. Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, та обрано повний кількісний склад Наглядової ради.

 

 1. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

17.1. Затвердити умови договору (-ів) (контракту (-ів)), що укладатиметься (-уться) з членом (-ами) Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», зазначеним (-и) у переліку, що додається до цього Протоколу, встановити розмір винагороди члена (-ів) Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» відповідно до затверджених умов договору (-ів) (контракту (-ів)).

17.2. Уповноважити особу (осіб) на підписання від імені АТ «АЛЬФА-БАНК» договору (-ів) (контракту (-ів)), що укладатиметься (-уться) з членом (-ами) Наглядової Ради, відповідно до переліку, що додається до цього Протоколу.

 

 1. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», обраних до складу Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

18.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», обраних до складу Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» на цих Загальних Зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК», становить три роки.

 

На власному веб-сайті Банку за адресою https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими Наглядовою Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів.

             Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів Банку за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 1-й поверх, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку - за місцем їх проведення.

             Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту АТ «АЛЬФА-БАНК» Сапун Л.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00.

             Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів  - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за дорученням. У роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують їх повноваження - засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

71 907 440

60 531 880

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3 179 397

814 756

Запаси

2 417

339

Сумарна дебіторська заборгованість

1 251 182

971 685

Гроші та їх еквіваленти

13 473 472

9 695 179

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 923 881

1 310 260

Власний капітал

8 517 474

5 041 088

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

28 726 248

12 179 756

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

13 969 833

11 217 341

Поточні зобов’язання і забезпечення

49 329 389

44 219 747

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 923 881

1 310 260

Середньорічна кількість акцій (шт.)

133 584 106 253

121 797 564 660

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,014

0,011

Зазначена вище інформація наведена, виходячи з попередніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» і може бути скоригована за результатами розгляду звіту та висновків суб’єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2019 рік.

 

Наглядова Рада АТ  «АЛЬФА-БАНК»