Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.12.2019 15:48:01
Дата здійснення дії: 17.01.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  23494714
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (код ЕДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) повідомляє про

проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК»

17 січня 2020 року о 10:00 за адресою: Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9-й поверх, кімната для переговорів №1.

 

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 17 січня 2020 року за місцем його проведення з 09:30 по 09:45 (за київським часом). Початок Зборів - 10:00.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку - станом на 24 годину 13.01.2020 року.

 

Проект порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК»
з проектами рішень з кожного питання проекту порядку денного Зборів

 

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів  АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Іванова Тетяна  Михайлівна - Голова комісії, Магомедова Мар’ям Омарівна – член комісії.

 

2. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ “АЛЬФА-БАНК” шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

2.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції..

 

3. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АЛЬФА-БАНК»  шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

3.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

На власному веб-сайті Банку за адресою https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими Наглядової Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів.

 

             Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку - за місцем їх проведення.

             Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець – Сапун Л.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00.

             Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів  - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

 

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за дорученням. У роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують їх повноваження - засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова Рада АТ  «АЛЬФА-БАНК»