Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2019 13:40:02
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  23494714
Текст повідомлення: 

Наглядова Рада  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (код ЕДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» 24 квітня 2019 року о 10:30 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1.

Реєстрація учасників річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 24 квітня 2019 року за місцем його проведення з 10:00 до 10:15 (за київським часом). Початок Зборів - 10:30.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку - станом на 24 годину 18 квітня 2019 року.

 

Проект порядку денного з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі: Сапун Лариса Василівна – член комісії, Голова.

 

2. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

2.1. Затвердити регламент річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК».

 

3. Розгляд Звіту Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік.

 

4. Розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік.

 

5. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019, 2020 роки.

Проект рішення:

5.1. Призначити аудиторську компанію ТОВ Аудиторська фірма "РСМ УКРАЇНА" для надання послуг АТ "АЛЬФА-БАНК" з обов'язкового аудиту фінансової звітності  за 2019, 2020 роки.

 

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

 

7. Розгляд звіту та висновків суб’єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків суб’єкта аудиторської діяльності стосовно річної фінансової звітності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1. Прийняти до відома звіт та висновки суб’єкта аудиторської діяльності - ТОВ Аудиторська фірма "РСМ УКРАЇНА" про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік.

 

8. Затвердження річної фінансової звітності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та результати діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» за 2018 рік.

 

9. Затвердження Звіту керівництва, Звіту про управління.

Проект рішення:

9.1. Затвердити Звіт керівництва, Звіт про управління.

 

10. Розгляд Звіту про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

Проект рішення:

10.1. Прийняти до відома звіт про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

 

11. Про розподіл прибутку, отриманого АТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення:

11.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» у 2018 році прибуток таким чином – 10 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, 90 відсотків отриманого прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років.

 

12. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

12.1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» у 2018 році не нараховувати й не виплачувати.

 

13. Затвердження розміру винагороди членам Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

13.1. Затвердити розмір винагороди членам Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

 

14. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК»  шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

14.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

15. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «АЛЬФА-БАНК»  шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

15.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

16. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АЛЬФА-БАНК»  шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

16.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК»  шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

17.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

 

На власному веб-сайті Банку за адресою https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими Наглядовою Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів.

             Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 24 квітня 2019 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку - 24 квітня 2019 року - за місцем їх проведення.

             Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту АТ «АЛЬФА-БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00 (7815).

             Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за дорученням. У роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують їх повноваження - засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

60 311 772

49 284 365

Основні засоби (за залишковою вартістю)

814 756

1 043 937

Запаси

339

163

Сумарна дебіторська заборгованість

1 013 565

1 173 811

Гроші та їх еквіваленти

9 695 179

8 360 068

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 334 830

597 216

Власний капітал

5 065 658

3 692 942

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12 179 756

12 179 756

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

11 217 341

8 338 752

Поточні зобов’язання і забезпечення

44 016 302

37 246 424

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 334 830

597 216

Середньорічна кількість акцій (шт.)

121 797 565

120 519 718

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,011

0,005

 

Наглядова Рада АТ  «АЛЬФА-БАНК»

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЕДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що скликається на 24.04.2019 року - станом на 24 годину 21.03.2019 року.

На вказану дату:

Загальна кількість акцій*, штук

 

121 797 564 660

 

Загальну кількість голосуючих акцій, штук

 

121 797 564 660

 

* Статутний капітал Банку представлений одним типом – прості акції.