Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.11.2019 19:24:02
Дата здійснення дії: 21.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  23494714
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» повідомляє про скликання Спільних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА - БАНК»  (код ЄДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100)  та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019,  місцезнаходження: 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), що будуть проведені 21.11.2019 року за адресою 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1.

Реєстрація учасників Спільних загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА - БАНК»  та АТ «УКРСОЦБАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 21.11.2019 року за місцем їх проведення з 10:00 до 10:15 (за київським часом). Початок Зборів - 10:30.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 15.11.2019 року.

Збори скликаються за процедурою, передбаченою Законом України «Про акціонерні товариства»,  Законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23 березня 2017 року, а також умовами Договору про приєднання, укладеного 10.09.2019 р. між АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «УКРСОЦБАНК», для вирішення питань, пов’язаних з реорганізацією шляхом приєднання Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК» до Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК» за спрощеною процедурою реорганізації банків.

Порядок денний Зборів

  1. . Обрання лічильної комісії Спільних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК».

2. Про затвердження нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК».

 

На власних веб-сайтах  АТ «АЛЬФА-БАНК» (за адресою https://alfabank.ua/ru) та АТ «УКРСОЦБАНК» (за адресою https://ru.ukrsotsbank.com ) акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів та з іншою передбаченою законодавством інформацією.

             Матеріали Зборів акціонерам банків не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу за адресою 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1 в робочі дні тижня з 09:00 до 18:00, а в день проведення Зборів - за місцем їх проведення.

             Документи з питань порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «АЛЬФА-БАНК». Документи (матеріали) надаються для ознайомлення в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту АТ «АЛЬФА-БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок: +38 (044) 490-46-00 (7815).

             АТ «АЛЬФА-БАНК» до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, до дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

             Кожен акціонер до проведення Зборів має право за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

             Порядок участі та голосування на Зборах (у т.ч. за довіреністю) здійснюється у наведеному нижче порядку:

- у роботі Зборів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;

- для реєстрації для участі у Зборах акціонерам та/або їх представникам необхідно мати паспорт; для представників акціонерів - документи, що підтверджують їх повноваження (оригінал або засвідчену згідно до чинного законодавства України довіреність на право участі та голосування на Зборах); для керівника акціонера - юридичної особи - паспорт та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  (чи з іншого реєстру – згідно до вимог законодавства країни реєстрації акціонера);

- довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого, утриматись) рішення потрібно проголосувати;

- під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій власний розсуд;

- надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова Рада АТ  «АЛЬФА-БАНК»